کارشناسان و آیین نامه ها

بازدید: 396

 

کارشناسان معاونت

 

   کارشناس دفتر معاونت پژوهشی                               

سرکار خانم سمیرا توسلی

  تحصیلات : کارشناسی مدیریت آموزشی

 پست الکترونيک: tavasoli[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892110

   کارشناس دفتر معاونت پژوهشی                                

سرکار خانم معصومه آبار

  تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

 پست الکترونيک: abar[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892110