همکاران و کمیته ها

بازدید: 334

مسئول دفترتوسعه

 آقای  دکتر وحید قوامی

 

دکترای آمار زیستی

   گروه آموزشي: اپیدمیولوژی و  آمار زیستی
 

 مرتبه علمي: استادیار      


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892704(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Ghavamiv[at]mums.ac.ir


رزومه علمی(CV)

کمیته توانمند سازی

کمیته توانمند سازی ومدیریت مبتنی بر برنامه:

 آقای  دکتر سید سعید طباطبائی

   گروه آموزشي: علوم مدیریت واقتصاد سلامت         

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892502(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Tabatabaees[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


معرفی:

کمیته توانمند سازی و مدیریت مبتنی بر برنامه یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت می باشد. این کمیته مصم است از طریق کار گروهی و همکاری های بین رشته ای با بهره مندی از حمایت مدیران ارشد، در راستای ارتقاء و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی گام بردارد.

مأموریت:

توانمندسازی اعضاء هیات علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی

اهداف کلان:

 • ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی
 • ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهش در آموزش
 • توسعه و ارتقاء جایگاه دانشکده بهداشت مبتنی بر برنامه چشم انداز و برنامه جامع علمی دانشکده و طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

وظایف:

 • به روزرسانی برنامه چشم انداز و برنامه جامع علمی دانشکده
 • تدوین برنامه آمایش رشته ای دانشکده
 • نیازسنجی از اعضا هیات علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی و اولویت بندی آن ها
 • برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای اعضا هیات علمی
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
 • پایش میزان تحقق برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی
 • مشارکت در تدوین سند توسعه دانشکده
 • مشارکت با اعضاء هیات علمی در طراحی و بازنگری طرح دوره و طرح درس
 • نظارت در بروزرسانی طرح دوره  ها و طرح درس ها
 • ترغیب اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
 • برگزاری جلسات با اعضاء کمیته به منظور تسهیل در اجرا امور و فعالیت ها
 • نظارت بر طرح دوره و طرح درس ها ارسال شده به مرکز توسعه آموزش به لحاظ انطباق با کوریکولوم آموزشی

فرآیندهای کمیته توانمند سازی ومدیریت مبتنی بر برنامه

کمیته پایش و ارزشیابی

 آقای دکتر جمشید جمالی

   گروه آموزشي:اپیدمیولوژی و  آمار زیستی         

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892704(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Jamalij[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


 

معرفی:

 

کمیته پایش و ارزشیابی، یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد که ماموریت اصلی آن ارتقاي کیفیت فرآيند آموزش با کمک ارزشیابی‏های كمي و كيفي می باشد. این کمیته با ارائه گزارش‎های دوره ای به مدیران، همكاران اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشكده و دانشگاه و دریافت بازخورد نتایج ارزشیابی سعی در ارائه راهکاری مفید در جهت ارتقاي کیفیت آموزش دارد.

 

مأموریت:

 

مأموریت این کمیته کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ارزشیابی کیفی و کمی تمام عناصر نظام آموزشی اعم از اساتید، برنامه ها، فراگیران و ... می باشد.

 

اهداف کلان:

 

ارتقاء نظام ارزیابی دانشکده مبتنی بر نقشه جامع علمی

ارتقاء سطح کیفی آموزش از طریق ارائه تصویری شفاف بر اساس نتایج نظام ارزیابی

 

وظایف:

 

بررسی نظام ارزیابی دانشکده در خصوص ارزشیابی اساتید در محورهای مختلف آموزش و پژوهش در آموزش و ایجاد یا بهبود فرایندهای ارزیابی

بررسی نظام ارزیابی دانشکده در خصوص ارزشیابی گروه های آموزشی با هدف ایجاد فرایند جدید یا ارتقاء فرایندهای موجود

پایش و ارزیابی فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان (ارزیابی امتحانات) با هدف ایجاد فرایند جدید یا ارتقاء فرایندهای موجود

ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اساتید بر اساس سیاست­های دانشگاه و دانشکده

تهیه و ارائه گزارشات ارزشیابی اعضاء هیات علمی در موارد مورد نیاز اعم از ارتقا و ترفیع پایه و ...

انجام ارزشیابی های گروه­های آموزشی منطبق با دستورالعمل اجرایی و تهیه و ارائه گزارشات
دوره ای دراین خصوص

ارائه راهکار برای ترغیب دانشجویان جهت مشارکت فعال و اصولی در ارزشیابی اساتید


کمیته آموزش مجازی

 آقای دکتر هادی طهرانی

   گروه آموزشي:آموزش بهداشت و ارتقای سلامت        

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892203(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Tehranih[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


فرآیندهای کمیته آموزش مجازی

فرآیند برگزاری کلاس درس به صورت وبینار

فرآیند برگزاری جلسه به صورت وبینار

فرآیند تولید محتوی (درس مجازی)


 
  آدرس: خیابان دانشگاه  - بین دانش

کمیته دانشجویی

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی و استعدادهای درخشان

 سرکار خانم دکتر مریم سرخوش

   گروه آموزشي: مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای         

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892401(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. sarkhoshkm[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


معرفی:

دانشجویان یکی از ذی نفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است. از سال 1389 کمیته دانشجویی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشکده های علوم پزشکی تشکیل شده است.   کمیته دانشجویی نهادی است متشکل از دانشجویان داوطلب دانشکده که بستری ساختارمند برای دانشجویان فراهم می آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کند.

مأموریت:   

ارتقاء کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان  و پیگیری تقاضا و نیازهای دانشجویان استعداد درخشان

اهداف کلان:

 • ارتقاء کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان 
 • هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
 • ارتقاء سطح شناختی و مهارتی دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و کلاس های فوق برنامه

وظایف:

 • آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 • بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • پایش مستمر وضعیت آموزشی در دانشکده از دیدگاه دانشجویان با تکیه بر ارزشیابی کیفی
 • همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش و نیز ارزشیابی فعالیت های آموزشی
 • ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشکده ها، ارائه پیشنهادات دانشجویان و تبادل تجارب دانشجویی به منظور ارتقا و رفع نقایص برنامه های آموزشی
 • خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی کمیته های دانشجویی
 • ایجاد کلاس های فوق برنامه آموزشی بر اساس نیازها و نظرات دانشجویان
 • شناسایی دانشجویان استعداد درخشان بر اساس دستورالعمل­های مربوطه
 • بهره­گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیته­های مشورتی برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی
 • کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایده­های برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
 • هماهنگی و معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه برای بهره­مندی از تسهیلات شرکت در کارگاه ها همایش­ها و دوره­های آموزشی
 • پایش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر در طول دوره تحصیل در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره­اندیشی برای آن
 • ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه­های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر
 • معرفی دانشجویان برای ورود اطلاعات به سامانه سینا برای بهره­مندی از تسهیلات مربوطه

فرآیندهای کمیته مشورتی دانشجویی و استعدادهای درخشان

کمیته پایش و ارزشیابی

کمیته پایش و ارزشیابی

 آقای دکتر جمشید جمالی

   گروه آموزشي:اپیدمیولوژی و  آمار زیستی         

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892704(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Jamalij[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


 

معرفی:

 

کمیته پایش و ارزشیابی، یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد که ماموریت اصلی آن ارتقاي کیفیت فرآيند آموزش با کمک ارزشیابی‏های كمي و كيفي می باشد. این کمیته با ارائه گزارش‎های دوره ای به مدیران، همكاران اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشكده و دانشگاه و دریافت بازخورد نتایج ارزشیابی سعی در ارائه راهکاری مفید در جهت ارتقاي کیفیت آموزش دارد.

 

مأموریت:

 

مأموریت این کمیته کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ارزشیابی کیفی و کمی تمام عناصر نظام آموزشی اعم از اساتید، برنامه ها، فراگیران و ... می باشد.

 

اهداف کلان:

 

ارتقاء نظام ارزیابی دانشکده مبتنی بر نقشه جامع علمی

ارتقاء سطح کیفی آموزش از طریق ارائه تصویری شفاف بر اساس نتایج نظام ارزیابی

 

وظایف:

 

بررسی نظام ارزیابی دانشکده در خصوص ارزشیابی اساتید در محورهای مختلف آموزش و پژوهش در آموزش و ایجاد یا بهبود فرایندهای ارزیابی

بررسی نظام ارزیابی دانشکده در خصوص ارزشیابی گروه های آموزشی با هدف ایجاد فرایند جدید یا ارتقاء فرایندهای موجود

پایش و ارزیابی فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان (ارزیابی امتحانات) با هدف ایجاد فرایند جدید یا ارتقاء فرایندهای موجود

ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اساتید بر اساس سیاست­های دانشگاه و دانشکده

تهیه و ارائه گزارشات ارزشیابی اعضاء هیات علمی در موارد مورد نیاز اعم از ارتقا و ترفیع پایه و ...

انجام ارزشیابی های گروه­های آموزشی منطبق با دستورالعمل اجرایی و تهیه و ارائه گزارشات
دوره ای دراین خصوص

ارائه راهکار برای ترغیب دانشجویان جهت مشارکت فعال و اصولی در ارزشیابی اساتید

 

فرآیندهای کمیته کمیته پایش و ارزشیابی
فرآیند انتخاب عضو هیات علمی برتر
فرآیند انتخاب گروه آموزشی برتر


کمیته آموزش مجازی

کمیته آموزش مجازی

 آقای دکتر هادی طهرانی

   گروه آموزشي:آموزش بهداشت و ارتقای سلامت        

  

مرتبه علمي: استادیار     


تلفن محل كار: 31892203(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Tehranih[at]mums.ac.ir

رزومه علمی(CV)


فرآیندهای کمیته آموزش مجازی

فرآیند برگزاری کلاس درس به صورت وبینار

فرآیند برگزاری جلسه به صورت وبینار

فرآیند تولید محتوی (درس مجازی)