طرح درس اساتید گروه آمار زیستی

بازدید: 136

دکتر ساکی

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
 طرح دوره آمار حیاتی مقدماتی 2(بهداشت حرفه ای)                                                                      
طرح دوره آمار حیاتی 2(بهداشت عمومی)
 
طرح دوره تحلیل داده های گسسته
 
طرح دوره روش های آمار زیستی 3
 
طرح دوره تحلیل داده های طبقه بندی شده
 

دکتر قوامی

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
 طرح دوره آمار حیاتی (آموزش بهداشت)                                                                    
طرح دوره آمار زیستی (بهداشت محیط)
 
طرح دوره ریاضیات عمومی 2(بهداشت حرفه ای)
 
طرح دوره ریاضیات 2(بهداشت حرفه ای)
 
طرح دوره تحليل داده هاي بقا درتحقيقات پزشكي  
طرح دوره استنباط آمار زیستی
 

دکترجباری

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
 طرح دوره تحلیل آماری چند متغیره                                                                    

دکترفکور

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
 طرح دوره فرایندهای تصادفی