طرح درس اساتید گروه اپیدمیولوژی

بازدید: 146

دکتر علی تقی پور

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره سمینار روش تحقیق(مدیریت نظام سلامت)                                                                       
طرح دوره اپیدمیولوژی جامعه و خانواده( بهداشت باروری)  
طرح دوره کارآزمایی بالینی  
طرح دوره اصول اپیدمیولوژی  
طرح دوره روش تحقيق کيفي(مدیرت نظام سلامت)  
 طرح دوره روش تحقيق(ارشد اپیدمیولوژی)  
 طرح دوره روش تحقيق (طب سنتی-ایرانی)  
 طرح دوره روش تحقیق (رزیدنت های تخصصی)  
 طرح دوره روش تحقیق( دکتری تغذیه)  
 طرح دوره زبان تخصصی  

دکتر منور افضل آقایی

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره روش تحقیق کمی (مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)                                                                     
طرح دوره اصول اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر  
طرح دوره مبانی اپیدمیولوژی(فناوری اطلاعات)  
طرح دوره اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر