طرح درس اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط

بازدید: 195

دکتر مریم سرخوش

             طرح دوره ها                                                                     
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره آلودگی هوا(نظری)                                                                     
طرح دوره آلودگی هوا(عملی)   
طرح دوره کاربرد روشهای پيشرفته دستگاهی در آناليز آلاينده ها  
طرح دوره آشنایی با مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط  
طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  
طرح دوره زبان تخصصی  

دکتر محمود شمس

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
ظرح دوره انرژی های نو،کاربرد و توسعه                                                                    
طرح دوره مکانیک سیالات(بهداشت حرفه ای)  
طرح دوره مکانبک سیالات  
طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (نظری)  
طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (عملی)  

 

دکتر ضیاالدین بنیادی

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره بهداشت مسکن و اماکن عمومی                                                                     
طرح دوره مدیریت توسعه منابع آب  

دکتر علی اکبر دهقان

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره کلیات پسماند                                                                                                                              
طرح دوره تصفیه آب