طرح درس اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

بازدید: 260

دکترسیده نگار اسعدی

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره ارگونومی شغلی 2(نظری)                                                                    
طرح دوره کمک های اولیه(عملی)
 
طرح دوره کمک ها اولیه (نظری)
 
طرح دوره فیزیولوژی و کالبدشناسی
 
طرح دوره بیماری های شغلی
 
طرح دوره ارگونومی شغلی 2(عملی)
 
طرح دوره روانشناسی صنعتی و ارتقای سلامت
 
طرح دوره سم شناسی شغلی
 

دکتراسماعیل زارعی

             طرح دوره ها                                                           
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره ایمنی در عملیات عمرانی(عملی)                                                                     
طرح دوره ایمنی در محیط کار3 (نظری)    
طرح دوره ایمنی در محیط کار3 (عملی)    
طرح دوره ایمنی حریق و مواد شیمیایی(نظری)    
طرح دوره ایمنی حریق و مواد شیمیایی(عملی)    
طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک( کارشناسی پیوسته نظری)    
طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک( کارشناسی پیوسته عملی)    
طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک( کارشناسی ناپیوسته نظری)     
  طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک( کارشناسی ناپیوسته عملی)