طرح درس اساتید گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

بازدید: 153

دکتر جواد مقری

             طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره استانداردهای بیمارستانی                                        طرح درس استانداردهای بیمارستانی                                        

دکترشعبانی کیا

             طرح دوره ها                                                      
                                           طرح درس ها                                       
طرح دوره مدیریت صنعتی                                              طرح درس مدیریت صنعتی