وب سايت گروه های آموزشی

بازدید: 7735
وب سایت گروه های آموزشی
  نام گروه مدیرگروه پست الکترونیک محل استقرار
1 گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  دكتر نوشین پیمان  peymann[at]mums.ac.ir  دانشكده بهداشت
2 گروه اپید میولوژی و آمار زیستی  دکتر محمد تقی شاکری  ShakeriMT[at]mums.ac.ir   دانشكده بهداشت
3 گروه مهندسی بهداشت محیط وحرفه ای دکتر حسین علیدادی سلطانقلي
 alidadi[at]mums.ac.ir   دانشكده بهداشت
4 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دکتر علی وفایی نجار  VafaeeA[at]mums.ac.ir   دانشكده بهداشت