دفترچه تلفن

بازدید: 8564

 

 

لیست تلفن های دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

داخلی

1

تلفنخانه

31892002

2002

2

دفتر رئیس دانشکده

38515118

2001

3

مسئول حراست- آقای براتی پور

31892122

2122

4

معاون آموزشی- آقای دکتر علیدادی

31892112

2112

5

کارشناس آموزش - خانم نصرالهی

31892103

2103

6

 مسئول روابط عمومی- خانم آقازاده

31892101

2101

7

رئیس امور اداری- آقای اسکندری

31892105

2105

8

مسئول کارگزینی- خانم قاسمی

31892111

2111

9

مسئول دبیرخانه- خانم شجاع

31892109

2109

10

کارشناس امور مالی- خانم صفی زاده

31892107

2107

11

کارشناس حسابداری- آقای نجاری

31892102

2102

12

کارشناس حسابداری - آقای یزدان شناس

31892108

2108

13

کارپردازی- آقای آخوندان

31892106

2106

14

 انبار دار -آقایان امام وردی- بخشی

31892104

2104

15

رئیس اداره آموزش- خانم یوسفی

31892600

2600

16

کارشناس آموزش - خانم مجیدیان

31892606

2606

17

کارشناس آموزش - خانم فیضیان

31892604

2604

18

کارشناس آموزش - خانم جولایی

31892603

2603

19

کارشناس آموزش - خانم گلزار

31892605

2605

20

کارشناس آموزش - خانم علیپور

31892602

2602

21

کارشناس آموزش - خانم نقی پور

31892601

2601

22

رابط IT- آقای مهندس سیدنوزادی

31892610

2610

23

کتابخانه- خانم نقی پور

31892620

2620

24

کارشناس پژوهشی - خانم توسلی

31892110

2110

25

مدیر گروه اپیدمیولوزی -آقای دکتر شاکری

38515116

 

26

معاونت پزوهشی آقای دکتر اسماعیلی

31892705

2705

27

هئیت علمی اپیدمیولوزی -آقای دکتر حیدریان

31892707

2707

28

هئیت علمی آمار زیستی -آقای دکتر جمالی

31892706

2706

29

هئیت علمی آمار زیستی -آقای دکتر قوامی

31892704

2704

30

هئیت علمی اپیدمیولوزی آقای دکتر تقی پور

31892703

2703

31

هئیت علمی اپیدمیولوزی دکتر افضل آقایی- دکتر ساکی

31892702

2702

32

کارشناس گروه  اپیدمیولوزی و آمار زیستی خانمها یوسفی- کشاورز

 

2701- 2700

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

داخلی

33

معاونت آموزشی آقای دکتر علیدادی

31892400

2400

34

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای آقای دکتر میرزایی

31892300

2300

35

هئیت علمی بهداشت محیط و حرفه ای آقای دکتر نجف پور- خانم دکتر سرخوش

31892401

2401

36

هئیت علمی بهداشت محیط و حرفه ای خانم دکتر اسعدی

31892303

2303

37

هئیت علمی بهداشت محیط و حرفه ای آقای دکتر شمس

31892403

2403

38

هئیت علمی بهداشت محیط و حرفه ای آقای دکتر زارعی

31892301

2301

39

  مهندس بهداشت محیط خانم محب راد- هئیت علمی بهداشت محیط و حرفه ای آقای دکتر بنیادی

31892304

2304

40

مهندس بهداشت محیط و خانم پایدار

31892402

2402

41

کار شناس بهداشت محیط خانم افشارکهن

31892530

2530

42

کارشناس بهداشت حرفه ای خانم براهام پور

31892305

2305

43

هیئت علمی علوم مدیریت و اقتصاد سلامت آقای دکتر وفایی- خانم بگلری

31892500

2500

44

هئیت علمی علوم مدیریت و اقتصاد خانم دکتر هوشمند

31892501

2501

45

هئیت علمی علوم مدیریت و اقتصاد آقای دکتر شعبانی کیا

31892503

2503

 

 

 

 

46

هئیت علمی علوم مدیریت و اقتصاد آقای دکتر طباطبایی

31892502

2502

47

هئیت علمی علوم مدیریت و اقتصاد آقای دکتر مقری

31892504

2504

48

مدیر گروه آموزش بهداشت ارتقاء سلامت خانم دکتر پیمان

31892201

2201

49

هئیت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آقایان شفیعی- دکتر واحدیان

31892202

2202

50

هئیت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آقای دکتر طهرانی

31892203

2203

51

هئیت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آقای دکتر قلیان

31892207

2207

52

هئیت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آقای دکتر تاجفرد

31892204

2204

53

هئیت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت خانم دکتر مهدیزاده

31892206

2206

54

کارشناس گروه ارتقاء سلامت خانم قدسی نژاد

31892205

2205

55

کارشناس گروه ارتقاء سلامت آقای محمدی

31892990

2990

56

کارشناس گروه ارتقا ء سلامت خانم توحیدی فر

31892210

2210

57

معاون دانشجویی فرهنگی - خانم دکتر سعیدی

38541514

 

58

کارشناس دانشجویی وفرهنگی خانم هوسی

31892510

2510

59

توسعه آموزش- آقای دکتر یوسفی

38515115

 

60

کارشناسی آموزش -خانم تبریزی

31892113

2113

61

نگهبانی ساختمان شماره یک

38515110

2120

62

نگهبانی ساختمان شماره دو

38552612

2121

63

بوفه

38550160

 

64

تأسیسات

3892130

2130