دفترچه تلفن

بازدید: 3398

 

شماره های دانشکده بهداشت

38544633-38544643

فکس:38522755

آموزش

312- 38552613

خانم جولایی

311

خانم مجیدیان

329

خانم یوسفی

38552613

خانم نقی پور

302

خانم خانی

اداری

38517505

آقای امام وردی

38515111

آقای اسکندری- آقای افشار

332

آقای نجاری

218

خانم شجاع- دبیرخانه

225-38515119

آقای صادقی- حراست

220

آقای طاهریان- کارگزینی

حسابداری

38534377

آقای خاکی- خانم صفی زاده

حوزه ریاست

38515118-223

آقای زشکی

223

دکتر صفریان

223-108

خانم مکرم

217-223

خانم نصراللهی

متفرقه

297

مشاوره

241-38515110

نگهبانی1

38552612-305

نگهبان 2

308

کتابخانه-بخشایشی-نقی پور

281

کتابخانه مرکزی

233

تاسیسات

252-38535920

خانم توسلی(مرکز تحقیقات)

گروه آمار واپید میولوژی

208

دکتر اسماعیلی- دکتر دوستی

232

دکتر افضل آقایی- دکتر صادقی

38591922

مرکز مشاوره آمار

گروه آمار واپید میولوژی

208

دکتر اسماعیلی- دکتر دوستی

232

دکتر افضل آقایی- دکتر صادقی

38515112

دکتر تقی پور

38536505

دکتر روحانی

207-38515116

خانم فیضیان-دکتر ساکی

208

دکتر شاکری

38515116

فکس آمار

گروه بهداشت حرفه ای

260

دکتر اسعدی

-

دکتر صادقی

-

مهندس کتابی

گروه بهداشت محیط

306-304

خانم افشار

322-334

مهندس بنیادی

322

خانم محب- آزمایشگاه شیمی

304-38552611

خانم پایدار-خانم عطایی

334

دکتر داوودی

313

مهندس کاظمی

223-331

دکتر نجف پور

245-38515110

دکتر علیدادی

گروه آموزش  بهداشت و ارتقا سلامت

264

دکتر پیمان-دکترسعیدی

262

دکتر تاجفرد-دکتر قلیان

257

خانم ملاخانی

257

آقای شفیعی- دکتر واحدیان

 257

دکتر طهرانی

گروه علوم مدیریت و  اقتصاد سلامت

247

دکتر یوسفی

246

دکتر هوشند

223

دکترابراهیم پور

38515115

دکتروفایی

فناوری اطلاعات

324

سیدنوزادی-محمدی