دفترچه تلفن

بازدید: 3928

3

شماره های دانشکده بهداشت

31892002--100 تلفن خانه

فکس:38522755

حوزه ریاست و اداری مالی

38515118 -  داخلی 200


آقای زشکی مسئول دفتر حوزه ریاست
38515119 داخلی 115

 

مسئول  حراست آقای براتی پور

31892101 داخلی 2101

مسئول روابط عمومی  خانم آقازاده


31892105 داخلی 2105

 

رئیس امور اداری آقای اسکندری

 داخلی 211

 

کار گزینی  خانم قاسمی

داخلی 214

 

دبیرخانه خانم شجاع

38534377 داخلی 202

 

امور مالی خانم صفی زاده

31892102 داخلی 2102

 

آقای نجار ی

31892103 داخلی 2103

 

آقای یزدان شناس

38515111

 

کار پرداز  آقای آخوندان

31892104 داخلی 2104

 

آقای امام وردی  -  آقای بخشی

معاونت اموزشی

38515118

دکتر ابراهیمی  پور

 

38515118 داخلی 221

کارشناس آموزشی  خانم نصرالهی و خانم بیک زاده

 

معاونت پژوهشی

31892110

دکتر اسماعیلی


31892110

خانم توسلی

 

 

خانم ابراهیمی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

38541514

خانم دکتر سعیدی


31892510 داخلی 2510

آقای رجبی و خانم هوسی


گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

31892201 داخلی 2201

خانم دکتر پیمان

 


31892202 داخلی 2202

دکتر شفیعی  - دکتر واحدیان

31892203 داخلی 2203

دکتر طهرانی

 

31892207 داخلی 2207

دکتر قلیان

 

31892204 داخلی 2204

دکتر تاجفرد

 

31892206 داخلی 2206

دکتر مهدیزاده

 

31892205 داخلی 2205

خانم قدسی نژاد

 

31892210 داخلی 2210

خانم توحیدی فر

 

گروه آمار واپید میولوژی

38515116  داخلی 111و 112

کارشناسان خانم یوسفی  -- کشاورز  

38515116

دکتر شاکری

38515116 داخلی 101


دکتر اسماعیلی

38515116 داخلی 102

آقای دکتر حیدریان

38515112 داخلی 108

دکتر تقی پور

105

خانم دکتر افضل اقایی-دکتر ساکی


8536505

دکتر روحانی


ببب

31892400  داخلی 2400

 

دکتر علیدادی  بهداشت محیط

31892300


دکتر میرزایی

31892401داخلی 2401


دکتر نجف پور و دکتر سرخوش

 31892303


 خانم دکتر اسعدی

31892403 داخلی 2403

 

دکتر شمس

 

 31892301 داخلی 2301

دکتر زارعی

31892304 داخلی 2304

 

خانم مهندس محب راد و دکتر بنیادی

38552611

 

پایدار

31892530 داخلی 2530

 

خانم افشار کهن

 

31892305 داخلی 2500

خانم ذوالفقاری  - براهام پور

توسعه  آموزش

 
38515115

 

آقای دکتر یوسفی

38515115

 

خانم تبریزی

                      اداره آموزش

 

 
 31892600  داخلی 2600

 

خانم یوسفی

 

31892606 داخلی 2606

 خانم مجیدیان
 31892604 داخلی 2604

 

خانم فضیان

 

31892603 داخلی 2603

خانم جولایی

 

31892605 داخلی 2605

خانم گلزار

 

31892602 داخلی 2602

خانم کندی

 

31892601 داخلی 2601

خانم نقی پور

گروه علوم مدیریت و  اقتصاد سلامت

31892500  داخلی 2500

دکتر وفایی -- خانم بگلری31892501  --داخلی 2501

خانم دکتر هوشمند


31889503  داخلی 2503

دکتر شعبانی کیا

31893502  داخلی 2502

دکتر طباطبایی


31892504  داخلی 2504

دکتر مقری


فناوری اطلاعات

31892610  داخلی 2610

سیدنوزادی-محمدی


 31892620 داخلی 2620

کتابخانه خانم بخشایشی و نقی پور 

38515110

نگهبانی ساختمان شماره یک

38552612

نگهبانی ساختمان شماره

2

38550160

بوفه


38515114

تایسسات