طرح دوره 1

بازدید: 3228


طرح دوره دروس کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

بیماری های شغلی - نیمسال اول 96-95

بیوشیمی و اصول تغذیه - 89

نقشه کشی صنعتی - 93

فیزیولوژی و کالبد شناسی - نیمسال اول 96-95

مهندسی عوامل انسانی (1) - نیمسال اول 96-95

مهندسی عوامل انسانی (2) - نیمسال دوم 95-94

مهندسی عوامل انسانی (2) - عملی - نیمسال دوم 95-94

کمک های اولیه - نیمسال دوم 95-94

کمک های اولیه - عملی - نیمسال دوم 95-94

روانشناسی صنعتی و ارتقای سلامت - نیمسال اول 96-95

مدیریت صنعتی - نیمسال دوم 95-94

بهداشت حرفه ای - نیمسال دوم 95-94

اپیدمیولوژی بیماری های شغلی 96-95

سم شناسی شغلی عملی - نیمسال اول 96-95

سم شناسی نیمسال اول 96-95


سم شناسی شغلی -نیم سال دوم96-95

مهندسی عوامل انسانی2-نیم سال دوم 96-95

مهندسی عوامل انسانی 1-نیم سال دوم96-95

طرح دوره دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

مکانیک سیالات - 93

نقشه کشی صنعتی - 93

روانشناسی صنعتی - نیمسال اول 96-95

تجزیه و ارزیابی نمونه های هوا - 94

 مهندسی عوامل انسانی (2) - نیمسال دوم 95-94

مدیریت صنعتی - نیمسال اول 96-95

بیماری های شغلی 2 - نیمسال دوم 95-94

بیماری های شغلی 2 - عملی - نیمسال دوم 95-94

زبان تخصصی - نیمسال دوم 95-94

سم شناسی شغلی 2 - نیمسال دوم 95-94

سم شناسی 2 - عملی نیمسال دوم 95-94

رسم سه نما - 94

مهندسی عوامل انسانی2-نیم سال دوم 96-95

طرح دوره دروس کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

آمار حیاتی 1 - 93

آمار حیاتی 2 - 93

آموزش بهداشت و ارتباطات - 92

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر - 93

بهداشت محیط 1 - 93

بهداشت مادر و کودک - 93

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک - 93

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران - 92

جامعه شناسی - 92

کارآموزی

کلیات پزشکی

کمک های اولیه - 91

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی - 93

نظام های سلامت در ایران و جهان - 90

اصول برنامه ریزی بهداشتی - 91

اصول اپیدمیولوژی - 93

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی - 93

اصول و کلیات خدمات بهداشتی درمانی - 90

روش تحقیق در علوم بهداشتی درمانی - 92

تشریح و فیزیولوژی -91

اصول و مبانی جامعه شناسی - نیمسال دوم 95-94

اکولوژی انسانی - 93

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی - نیمسال اول 96-95

اقدامات بهداشتی -  94

روانشناسی و بهداشت روان - نیمسال دوم 95-94

آموزش بهداشت وارتباطات-95

روش شناسی تحقیق - نیمسال دوم 95-94

مدیریت ونظارت در مرکز بهداشت درمانی-نیم سال اول 96-95

 زبان تخصصی نیم سال دوم96-95

روشها وتکنولوژی آموزشی -نیم سال دوم96-95

روش شناسی تحقیق نیم سال دوم 96-95

کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده های بهداشتی-نیم سال 96-95

نظام های سلامت در ایران وجهان-نیم سال دوم96-95

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری-نیم سال دوم96-95

بهداشت عمومی وکمک های اولیه -نیم سال دوم 96-95

اقدامات بهداشتی وکمک های اولیه در شرایط اضطراری-نیم سال دوم96-95

تشریح وفیزیولوژی-نیم سال دوم96-95

بهداشت باروری-نیم سال دوم96-95

بهداشت عمومی وکمک های اولیه-نیم سال دوم96-95

بهداشت مادر وکودک-نیم سال دوم 96-95

روان شناسی وبهداشت روان-نیم سال دوم96-95

اصول ومبانی جامعه شناسی -نیم سال دوم96-95

بهداشت عمومی -نیم سال دوم96-95

طرح دوره دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی -93

آشنایی با کامپیوتر - 94

آشنایی با کامپیوتر -نیم سال دوم96-95

اکولوژی انسانی-نیمسال دوم96-95

اموزش وبهداشت وارتباطات -95

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیردار-نیم سال دوم96-95

بیماری های شایع کودکان وطرق پیشگیری از آن-نیم سال دوم 96-95

زبان تخصصی-نیم سال دوم96-95

روش تحقیق در علوم بهداشتی-نیم سال دوم96-95

بهداشت واپیدمیولوژی-نیم سال دوم-96-95

طرح دوره دروس کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

آلودگی هوا -94

آلودگی های صوتی - 89

آمار حیاتی - 88

آمار زیستی - 89

آشنایی با مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط - 89

بهداشت مسکن - 93

بهداشت مواد غذایی - 94

بهداشت پرتو - 88

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری - 93

اقتصاد مهندسی - 94

انرژی و محیط زیست - 93

استاتیک - 89

اصول مدیریت خدمات بهداشتی - نیمسال اول 96-95

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط - 94

گندزداهای محیط - 93

قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط - 89

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم - 94

جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی - 93

جمع آوری و دفع مواد زائد شهری و صنعتی - 88

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط - 89

کلیات بهداشت حرفه ای - 93

مواد زائد جامد شهری و صنعتی -89

مکانیک سیالات - 89

میکروبیولوژی محیط - 94

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری - 89

مدیریت کیفیت آب - 94

نقشه برداری - 89

اصول اپیدمیولوژی - 89

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی - 93

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت - 89

فیزیک عمومی - 88

پروژه - 89

روش های مبارزه با ناقلین - 89

ریاضیات و دیفرانسیل 2 - 89

شیمی محیط - 94

شیمی عمومی ( معدنی و آلی ) - 94

طرح تأسیسات انتقال و توزیع آب - 89

تصفیه آب - 89

تصفیه فاضلاب صنعتی - 94

زبان تخصصی 89

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی - 94

کاربرد موتور تلمبه - 94

فیزیولوژی و کالبدشناسی - 94

 رسم فنی و نقشه کشی - 94

تصفیه فاضلاب - 94

طرح دوره دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه هیدرولیک - 94

بازرسی غذایی - 94

بهداشت پرتو -88

کامپیوتر و کاربرد آن - 89

هیدرولوژی - 89

هیدرولوژی و هیدروژئولوژی - 89

جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی - 94

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد - 93

کارآموزی - 88

کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط - 89

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط - 94

مکانیک خاک - 88

مکانیک سیالات - 94

میکروبیولوژی محیط - 93

مبارزه با ناقلین - 89

مدیریت کیفیت آب - 94

اصول مدیریت خدمات بهداشتی - 89

پرتو - 89

ریاضیات - 89

شیمی محیط - 89

طرح تأسیسات انتقال و توزیع آب - 94

تصفیه فاضلاب های صنعتی - 89

تصفیه فاضلاب شهری - 89

زبان تخصصی - 94

بیماری های شغلی - 94

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط - 94

کارآموزی نرم افزارهای آب و فاضلاب - 94

تصفیه آب - 94

 

طرح دوره دروس کارشناسی ارشد آمار زیستی

آمار ناپارامتری - 89

کارآزمایی بالینی - 88

کلیات پزشکی - 93

اصول اپیدمیولوژی - 93

روش های آمار زیستی 1 - 93

روش های آمار زیستی 2 - 93

روش های آماری 1 - 93

روش های آماری 2 - 91

روش های آماری 3 - 91

سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی - 88

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی - 91

تحلیل داده های طبقه بندی شده - 93

 

طرح دوره دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1 - 93

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2 - 91

ارتباطات - 94

کارآموزی - 94

کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده های بهداشتی ( نرم افزار تحلیل داده های کیفی ) - 91

پویایی گروه - 92

روابط انسانی در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - 93

روش تحقیق - 88

روش تحقیق در آموزش بهداشت - 90

سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی - 90

آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت - 92

 تکنولوژی و روش های آموزشی - 92

زبان انگلیسی - 93

روش شناسی تحقیق - نیمسال دوم 95-94

آموزش بهداشت وارتقای سلامت1-نیم سال اول 96-95

پویایی گروه-نیمسال دوم 96-95

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2-نیم سال 96-95

ارتباط در آموزش بهداشت وارتقا ءسلامت-نیم سال دوم96-95

روشها وتکنولوژی آموزشی-نیم سال دوم96-95

روش شناسی تحقیق -نیم سال دوم96-95

زبان تخصصی-نیم سال دوم96-95

ارتقاء سلامت وسبک زندگی -نیم سال دوم96-95

طرح دوره دروس کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

آلودگی خاک - 89

آنالیز آلاینده ها -89

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست - 94

کنترل آلودگی هوا - 89

اپیدمیولوژی محیط - 93

جامعه شناسی سلامت - 90

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها - 94

مدیریت فاضلاب های صنعتی - 89

مدیریت حفاظت در مقابل پرتو ها - 89

مدیریت مواد زائد جامد - 89

مدیریت صرفه جویی استفاده مجدد و بازچرخش - 89

مدیریت توسعه منابع آب - 93

 روش تحقیق در علوم بهداشتی - 93

سم شناسی محیط - 89

سیستم های اطلاع رسانی - 89

طراحی تصفیه خانه آب - 89

طراحی تصفیه خانه فاضلاب - 89

 

طرح دوره دروس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشت و درمان - 93

نظام بهداشت و درمان تطبیقی - 90

اصول و مبانی مدیریت - 93

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان - 90

روش تحقیق - 90

روش تحقیق در آموزش بهداشت - 90

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان - 93

سازمان و مدیریت بیمارستان - 93

سازمان و مدیریت بیمارستان 2 - 90

سمینار موردی - 93

سیستم های اطلاع رسانی - 88

ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی - 93

سیستم های اطلاع رسانی - 93

روش تحقیق - 93

اصول و مبانی حسابداری - 94

اصول و مبانی اقتصاد - 94

زبان انگلیسی - 93

کارورزی - 94

استانداردهای بیمارستانی - 93

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان - 93

 اقتصاد بهداشت و درمان - 94

طرح دوره دروس کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت

اقتصاد سلامت 95-94

مدیریت و اقتصاد بیمارستان 95-94

سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی 95-94
جامعه شناسی پزشکی - نیمسال اول 96-95

اقتصاد عمومی و اقتصاد بهداشت 95-94

طرح دوره دروس مقطع دکتری آموزش بهداشت

نظریه ها والگوهای آموزشی بهداشت وارتقای سلامت1-نیم سال دوم 96-95

ارتباطات درآموزش بهداشت وارتقای سلامت-نیم سال دوم 96-95

زبان تخصصی -نیم سال دوم96-95

نظریه ها والگوهای آموزشی بهداشت وارتقای سلامت 2-نیم سال دوم96-95

پژوهش کیفی در آموزش بهداشت وارتقای سلامت - نیمسال دوم96-95