سامانه اعتبار بخشی

بازدید: 1188

    سامانه اعتبار بخشی بین الملل دانشکده بهداشت مشهد

 
 
اعضاء کمیته
           

رئیس دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

مدیر EDO

مدیر امور اداری

مسئول فناوری

اخبار کمیته

- نامه ابلاغ و معرفی اعضاء کمیته.

- اولین صورتجلسه کمیته با موضوعیت شروع ارزیابی و تکمیل شاخص ها با حضور اعضاء کمیته.

- دومین صورت جلسه کمیته با موضوعیت بررسی عملکرد دانشکده با توجه به تعاریف موجود در شاخص های.

دسته بندي شاخص هاي ارزيابي

- شاخص هاي ايندكس A آموزشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس B آموزشی - پژوهشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس C آموزشی - پژوهشی

- شاخص هاي ايندكس D آموزشی

- شاخص هاي ايندكس E دانشجویی

- شاخص هاي ايندكس F آموزشی

- شاخص هاي ايندكس G آموزشی - بین الملل

- شاخص هاي ايندكس H آموزشی - بین الملل - پشتیبانی

جدول زیر شاخه ای شاخص ها

وجود شاخص

شاخص در دست انجام

نبود شاخص

پیشنهاد برای شاخص

   A

    B

          C

        D

         E

           F

           G 

               H

A.2

 

B.4

B.4*

B.4.1

C.1

C.1.1

D.1

D.1*

D.1.1

D.1.2

E.1

E.1*

E.1.1

F.1

F.1.1

F.1.2

F.1.3

F.1.4

F.1.5

F.1.6

G.1

G.1*

G.1.1

G.1.2

H.1

H.1.1

H.1.2

H.1.3

H.1.4

H.1.5

H.1.6

H.1.7

H.1.8

H.1.9

H.1.10

H.1.11

H.1.12

A.3

A.3*

C.2

C.2.1

B.5

B.5.1

E.2

E.2*

A.4

A.4.1

C.4

C.4*

C.4.1

C.4.2

C.4.3

C.4.4

D.2

D.2*

D.2.1

D.2.2

G.2

G.2*

G.2.1

G.2.2

G.2.3

G.2.4

G.2.5

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

B.6.4

B.6.1

B.6.1

B.6.1

E.3

E.3.1

E.3.2

E.3.3

A.5

A.5*

F.2

F.2.1

F.2.2

F.2.3

A.7

A.7*

D.3

D.3*

D.3.1

D.3.2

E.4

E.4.1

E.4.2

E.4.3

A.8

A.8.1

A.8.2

A.8.3

A.8.4

A.8.5

A.8.6

A.8.7

A.8.8

A.8.9

A.8.10

A.8.11

A.8.12

A.8.13

A.8.14

A.8.15

A.8.16

A.8.17

A.8.18

   
   

F.3

F.3.1

F.3.2

G.3

G.3.1

G.3.2

G.3.3

G.3.4

   

D.4

D.4*

D.4.1

D.4.2

B.2

B.2*

B.2.1

   

E.5

E.5.1

E.5.2

H.2

H.2.1

H.2.2

H.2.3

   

F.4

F.4.1

       
       

D.5

D.5.1

D.5.2

D.5.3

D.5.4

D.5.5

E.6

E.6.1

E.6.2

   

G.4

G.4.1

G.4.2

G.4.3

           

H.3

H.3.1

H.3.2

           
       

E.7

E.7.1

   
               

H.4

H.4.1

H.4.2

H.4.3

                   
                       
                       
                       

H.5

H.5.1

H.5.2

                       
                       
                       

H.6

H.6.1

H.6.2

H.6.3

H.6.4

                       
                           
                           
                           
                           

H.7

H.7.1

                           
                           

H.9

H.9.1

H.9.2

H.9.3

                           
                           
                           
                           

H.10

H.10.1