معاون آموزشی دانشکده

بازدید: 10751
 آقای  دکتر حسین علیدادی

 

مهندسی بهداشت محیط

   گروه آموزشي: بهداشت محیط و حرفه ای   

 مرتبه علمي: استاد      


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892112(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Alidadih[at]mums.ac.ir


رزومه علمی(CV)