معاونت آموزشی دانشکده

بازدید: 8803

 

 

معاون آموزشی دانشکده بهداشت


 

 

  جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور

رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه ایران

 مرتبه علمی : دانشیار

آدرس محل کار : مشهد دانشکده بهداشت

 تلفن محل کار : 05138544083