تحصیلات تکمیلی

بازدید: 5264

 
مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر الهه هوشمند

تحصیلات : دكتري
پست :مدیر تحصیلات تکمیلی
پست الکترونيک:
شماره تماس:
05118514549
05118514548
 
 
 
کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
بتسابه یوسفی
 
تحصیلات :
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 
پست الکترونيک:
 
شماره تماس:
05118552613
 
 
 
کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
مریم نقی پور طالعی

تحصیلات :

کارشناس مهندسی علوم وصنایع غذایی

 پست الکترونيک:
 
: شماره تماس
05118552613