تحصیلات تکمیلی

بازدید: 6705

    مدیر تحصیلات تکمیلی                                

سرکار خانم دکتر الهه هوشمند

  تحصیلات : دكتري  مدیریت خدمات بهداشتی

 پست الکترونيک: houshmandE[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892501

   کارشناس تحصیلات تکمیلی                                

سرکار خانم مریم نقی پور طالعی

  تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی علوم وصنایع غذایی
 پست الکترونيک: naghipourtm2[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892601