دسترسی به نرم افزارها

بازدید: 2575

در مرورگر( Internet Explorer(IE آدرس زیر راتایپ نمایید.


gb-fscm\hs\it\\