دفتر مشاوره دانشکده بهداشت

بازدید: 1815
 
 
 
دفتر مشاوره دانشکده بهداشت
 
آزمون های روانی و معرفی کتاب
 
 
 
....................................
 
 
 
 
 
 
کارشناس
 
 
 
خانم نسقچی
 
 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
پست: کارشناس امور روانی
 
 
پست الکترونیک:
 
تلفن : 8552610
 
 
 
 
 

گزارش عملکرد دفتر مشاوره در نیمسال اول سال 1393