امور اداری و مالی

بازدید: 5728

رئیس امور مالی و اداری

 جناب آقای مهدی اسکندری

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی   


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892105(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Eskandarim[at]mums.ac.ir


کارشناسان حسابداری

 

                 سرکار خانم الهه صفی زاده

 

کارشناسی حسابداری- کارشناس ارشد مدیریت   


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892107(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. safizadehe1[at]mums.ac.ir 

 

                 

جناب آقای امیر نجاری شاندیز

 

کارشناس حسابداری

 

آدرس محل كار:دانشکده بهداشت

 

تلفن محل كار: 31892102(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Najjaria3[at]mums.ac.ir

 


 

 

 

جناب آقای علی یزدان شناس

 

کارشناس حسابداری

 

آدرس محل كار:دانشکده بهداشت

 

تلفن محل كار: 31892108(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Yazdanshenasa1[at]mums.ac.ir