امور مالی

بازدید: 4744
مسئول امور مالی دانشکده  بهداشت

حسن خاکی بیدختی
فوق لیسانس مدیریت مالی
سوابق اجرایی

کارشناسان  حسابداری

الهه صفی زاده

لیسانس حسابداری- فوق لیسانس مدیریت

سوابق اجرایی