امور مالی

بازدید: 4926
مسئول امور مالی دانشکده  بهداشت

جناب آقای مهدی اسکندری

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

 

کارشناسان  حسابداری

 خانم الهه صفی زاده

لیسانس حسابداری- فوق لیسانس مدیریت


 

 

 آقای امیر نجاری

کارشناس حسابداری

 

 

آقای علی یزدان شناس

کارشناس حسابداری