آموزش دانشکده بهداشت

بازدید: 9121

کارشناسان

      رئیس اداره آموزش                                        

سرکار خانم بتسابه یوسفی

  تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 پست الکترونيک: Yousefib1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892600 

  کارشناس آموزشی رشته بهداشت عمومی  

سرکار خانم مهندس صدیقه مجیدیان

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 پست الکترونيک: Majidians1[at]mums.ac.ir

شماره تماس31892606

  کارشناس آموزشی رشته مهندسی بهداشت محیط   

سرکار خانم مهندس فاطمه جولایی

  تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 پست الکترونيک: Joulaeif1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892603

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی                   

سرکار خانم مریم علیپور

  تحصیلات :کارشناسی بهداشت عمومی   

 پست الکترونيک:alipourmr3[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892602

کارشناس آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

سرکار خانم مدیحه فیضیان

  تحصیلات : کارشناس آمار

 پست الکترونيک:Feizianm1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892605

   کارشناس امور فارغ التحصیلان                        

سرکار خانم فاطمه گلزار

  تحصیلات : کارشناسی بهداشت عمومی

 پست الکترونيک: Golzarf1[at]mums.ac.ir
شماره تماس: 31892605

 

 

آرایش ترمی

  آرایش ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 97 به بعد
   آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 97 به بعد
آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط تا سال 1396
آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط از سال 1397 به بعد
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی
آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی آمار زیستی
آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی
آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
   آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
آرایش ترمی دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی