معاون پژوهشی دانشکده

بازدید: 6351

 آقای  دکتر حبیب الله اسماعیلی

 

آمار زیستی

   گروه آموزشي: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 مرتبه علمي: استاد      


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892110(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Esmailyh[at]mums.ac.ir


رزومه علمی(CV)