دفتر معاونت آموزشی

بازدید: 2284

کارشناسان


 

 

   کارشناس دفتر معاونت آموزشی                                

سرکار خانم سمیه نصرالهی

  تحصیلات : کارشناسی مدیریت آموزشی

 پست الکترونيک: Nasrollahis1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892103

   کارشناس دفتر معاونت آموزشی                                

سرکار خانم معصومه بیگ زاده

  تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

 پست الکترونيک: Beigzadehm3[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892103


 

آیین نامه ها

آیین نامه ارتقاء

الف

ب


آیین نامه ترفیع

الف

ب


آیین نامه حق التدریس

الف

ب

ج

وظایف معاونت