کارشناسان معاونت پژوهشی 2

بازدید: 1749
 

 

کارشناسان پژوهشی

 

 

 

   نام و نام خانوادگی : سمیرا توسلی
     کارشناسی ارشد بیوشیمی

  ایمیل:hs.research[at]mums.ac.ir

38535920

 

  

 

 

   نام و نام خانوادگی :فهمیه عطاریان
کارشناس بهداشت عمومی

          ایمیل:hs.research[at]mums.ac.ir

38535920