معاون پژوهشی دانشکده بهداشت مشهد

بازدید: 5359

 

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت


 

دکتر حبیب ا... اسماعیلی

 رشته تحصیلی :  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 رشته : دکترای تخصصی آمار زیستی دانشگاه تربیت معلم

مرتبه : علمی استاد

آدرس : مشهد داشکده بهداشت خ دانشگاه 16الی 18

شماره تماس : 0513853592