شرح وظايف معاونت پژوهشي

بازدید: 4769

 
 
 

درباره معاونت پژوهشی

 معاونت پژوهشي يكي از معاونت هاي دانشكده بهداشت است كه وظيفه كلي آن ساماندهي امورپژوهشي در دانشكده مي باشد. اين معاونت بعنوان نخستين رسالت خود, مسئوليت تنظيم سياستها و عناوين پژوهشي دانشكده به نحو هماهنگ با سياستهاي دانشگاه، و در مرحله بعد مسئوليت هدايت پژوهشگران محترم در جهت ا جراي سياست ها و نظارت بر حسن اجراي آنها را برعهده دارد.

 

معرفي فعاليتهاي پژوهشي

در راستاي اهداف معاونت پژوهشي ، اين معاونت در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد :

1- ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها :

دريافت طرحهاي تحقيقاتي كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، ارسال طرحهاي مصوب شوراي دانشكده به معاونت پژوهشی دانشگاه.

2- همكاري در خصوص اجراي پايان نامه ها:

 پیگیری و تصویبپايان نامه ها در غالب طرحهای پژوهشی

3- تأليف و ترجمه كتب:

هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ مجوز براي تأليف و ترجمه كتب.

4- فرصتهاي مطالعاتي:

معرفي اعضاي هيئت علمي متقاضي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي و دريافت گزارشهاي پيشرفت كار از اعضاي هيأت علمي كه از فرصتهاي مطالعاتي استفاده مي نمايند و انعكاس آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

5- سمينارهاي خارجي:

هماهنگي جهت ايجاد ارتباط لازم از طريق مكاتبه و ارسال مدارك اعضاي هيأت علمي دانشكده كه جهت ارائه سخنراني و پوستر به سمينارهاي خارجي دعوت شده اند، معاونت پژوهشي دانشگاه جهت استفاده از تسهيلات دانشگاه در موارد مذكور

6- برگزاري كارگاههاي پژوهشي

در معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي مورد نیاز اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاههابا همکاری معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام لازم به عمل می آيد .

طرح هاي تحقيقاتي

طرح تحقيقاتي پس از بررسي و تصويب در شوراي گروه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال و پس از بررسي اوليه به ترتيب تاريخ تحويل در دستور كارشوراي پژوهشي قرار مي گيرد. درابتدا طرحها توسط معاون پژوهشی ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت مي گيرد.در صورت نیاز به اصلاح مواردی مشخص، نتايج مورد توافق شورا طي نامه كتبي به اطلاع مجريان رسانده مي شود. طرحها پس ازانجام اصلاحات اولیه جهت داوری ارسال می شوند. پس از داوری و پاسخ به سوالات توسط مجريان در شورا مطرح و در صورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار می گیرد . اين شورا هر دو هفته يكبار به طورمعمول تشكيل جلسه مي دهد. نهايتاً طرحهاي مصوب جهت تصويب نهائي در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي ارسال مي شود.

در شوراي پژوهشي مسائل و اخبار پژوهشي دانشگاه توسط معاون پژوهشي به اطلاع اعضاء رسانده مي شود و اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

شوراي پژوهشي دانشكده

شوراي پژوهشي دانشكده جهت بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي دانشكده و به منظور طرح ديدگاههاي متفاوت, بحث و تبادل نظر محققين و صاحبنظران و تصويب طرحها تشكيل مي شود. اين شورا متشکل از 12 نفراست.