اخبار

زیر مجموعه ها

 • اطلاعیه ها

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00                                         

                  روز اول امتحانات                         تاریخ : سه شنبه1397/03/29                    ,cad                         سانس اول

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

   15

  پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر جمالي

  آمار حياتي

   104

   18

  پيوسته مهندسي بهداشت محيط

  دکتر سلجوقي

  اصول ترموديناميک و انتقال حرارت

   103

   28

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر واحديان، دکتر حيدريان

  روش تحقيق در علوم بهداشتي

   201

   19

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  آقاي خجسته

  رياضيات عمومي)2(

   203

   20

  پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

   

   

  ساعت 00:01  : تا12:00                                         

                  روز اول امتحانات                         تاریخ : سه شنبه1397/03/29                                                      سانس دوم

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   20

  پيوسته مهندسي بهداشت محيط

  دکتر مقدم , دکتر سرخوش

  آشنايي با مدل سازي 

   105

   18

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر پيمان

  آموزش بهداشت و ارتباطات

   106

   9

  ارشد ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط

  دکتر بنيادي , دکتر سرخوش

  سم شناسي محيط

   204

   20

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  محمد نور محمدي

  طراحي تهويه صنعتي

   101

   20

  ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط

  دکتر علي دادي

  طرح تاسيسات انتقال و توزيع آب

   301

   19

  پيوسته مهندسي بهداشت محيط

  آقاي خجسته

  معادلات ديفرانسيل

   205

   17

  بهداشت عمومي

  دکترمشکات

  ميکروب شناسي )2( باکتري شناسي و ويروس

  ساعت 00:21  : تا14:00 

  روز اول امتحانات شناسيتاریخ : سه شنبه1397/03/29                                               سانس سوم

  محل برگزاری

   

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   206

   

   7

  ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

  دکتر ورمقاني، دکتر يوسفي

  اقتصاد بهداشت و درمان

   201

   

   20

  کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر بهرامي

  برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير

   203

   

   17

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر نور محمدي

  طراحي تهويه صنعتي

                   

   

       ساعت 00:01  : تا12:00                                           

   

  13                                               سانس دوم

       روز دوم امتحانات               تاریخ : چهارشنبه30/30/97

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   106

   4

  ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

  دکتر ورمقاني

  اقتصاد خرد پيشرفته

   105

   5

  ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

  دکتر پيمان

  تکنولوژي و روش هاي آموزشي

   

      ساعت 00:80  : تا10:00                        

   

   

  سانس اول

  تاریخ : پنجشنبه1397/03/31      

          روز سوم امتحانات              

   

   

  محل برگزاری

   

   

   

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   

   

   101

   

   

   

   19

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر مهديزاده

  بهداشت مادران و کودکان

   

   

   105

   

   

   

   5

  ارشد ناپيوسته آمار زيستي

  دکتر قوامي

  تحليل داده هاي بقا در تحقيقات پزشکي

   

   

   103

   

   

   

   21

  پيوسته مهندسي بهداشت محيط

  دکتر دهقان

  کاربرد موتور تلمبه ها در تاسيسات آب و

   

                             

                                          فاضلاب

   

                   ساعت 00:01  : تا12:00                              

   

                                                  سانس دوم

    تاریخ : پنجشنبه1397/03/31

  روز سوم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  شماره

  گروه

  عنوان درس

   104

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر زارعي

   114

  ايمني در محيط کار

   203

   16

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  آقاي بشکني

   115

  تاريخ تحليلي صدر اسلام

   201

   27

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

   114

   103

   32

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  آقاي عليزاده

   114

  فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

   101

   36

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

   115

   204

   17

  پيوسته بهداشت عمومي

  خانم سيادت

   114

  اصول تغذيه

                   

   

   

   

   

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

                                                       سانس اول

    تاریخ : شنبه1397/04/02 

  روز چهارم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   201

   20

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر اروجي

  آمار حياتي مقدماتي-(2) 

   106

   6

  ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر علي دادي 

  ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست

   103

   20

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر قليان , دکتر شعباني کيا

  اصول برنامه ريزي بهداشتي

   101

   30

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر هوشمند

  اصول برنامه ريزي بهداشتي

   104

   19

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر ورمقاني

  اقتصاد بهداشت

   

  203

   

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر علي دادي

  شبکه جمع آوري فاضلاب 

   

   206

   6

  ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

  دکتر ابراهيمي پور

  نظام بهداشتي و درماني تطبيقي

   

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

                                                       سانس دوم

                   روز چهارم امتحانات                        تاریخ : شنبه1397/04/02 

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

   16

  کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر نظر

  آمار حياتي

   104

   14

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر زارعي

  ايمني در محيط کار-3  

   

  103

   

   19

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  آقاي خجسته

  رياضي )حساب ديفرانسيل و انتگرال 2(

   

   

  101

   

   19

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر مقدم

  هيدروليک

   

   

         ساعت 00:21  : تا14:00                                          

   

        تاریخ : شنبه1397/04/02                                                           سانس سوم

   امتحانات چهارم روز

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   104

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  محمد نور محمدي

  بهداشت پرتوها

   105

   15

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

                                                   سانس اول

            تاریخ : یکشنبه1397/04/03

  روز پنجم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد

  کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   19

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر مغربي ، مهندس ميرهاشمي

  روشهاي مبارزه با ناقلين

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

                                                   سانس دوم

            تاریخ : یکشنبه1397/04/03

  روز پنجم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد

  کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   104

   6

  کارشناسي ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

  دکتر پيمان

  آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت)2(

   106

   4

  کارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

  دکتر مقري

  اقتصاد عمومي و اقتصاد بهداشت

   103

   19

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر شيباني

  مکانيک جامدات

                   

   

   

   

   

   

        ساعت 00:80  : تا10:00                                 

   

  اریخ : دوشنبه1397/04/04                                            سانس اول

           امتحانات ششم روز                      ت

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر عظيميان

   حفاظت و پرتوها بهداشت

                   

        ساعت 00:01  : تا12:00                                  

   

  اریخ : دوشنبه1397/04/04                                            سانس دوم

           امتحانات ششم روز                      ت

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

  19

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر حيدريان

  اصول اپيدميولوژي

   103

  23

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

   104

  20

  پيوسته بهداشت عمومي

  اصول و کليات اپيدميولوژي

   203

  21

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر ميرزايي

  بهداشت حرفه اي

   201

  30

  پيوسته  بهداشت عمومي

  مهندس وفا

   104

  16

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  مهندس وفا

  تنش هاي حرارتي در محيط کار

   204

  18

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

  زبان تخصصي

   

  ساعت 00:21  : تا14:00 

   

    تاریخ : دوشنبه1397/04/04                                                سانس سوم

  روز ششم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   17

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

  سم شناسي شغلي-(2)

   103

   15

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  مهندس سليماني

  سيستم هاي مديريت يکپارچه

   

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

  13                                                سانس اول

  تاریخ : سه شنبه05/40/97

         امتحانات هفتم روز            

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

   

  عنوان درس

   101

   19

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر رضائي

   

  بيوشيمي و اصول تغذيه

   103

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  مهندس وجودي

   

  تصفيه فاضلاب شهري

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

  13                                                سانس دوم

  تاریخ : سه شنبه05/40/97

         امتحانات هفتم روز            

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

   

  عنوان درس

   101

   24

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر طباطبايي

   

  مکانيک خاک

  ساعت 00:21  : تا14:00 

   

  13                                               سانس سوم

         امتحانات هفتم روز                 تاریخ : سه شنبه05/40/97

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   20

  کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر واحديان 

  اقدامات بهداشتي و کمکهاي اوليه در شرايط اضطراري

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00                                 

   

  تاریخ : چهارشنبه1397/04/06                                                    سانس اول

                   امتحانات هشتم روز                      

  محل برگزاری

  تعداد

  کل

  رشته

  نام استاد

  شماره گروه

  عنوان درس

   103

   16

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر هاشمي

   114

  بهداشت مواد غذايي

   104

   12

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

   114

  روانشناسي صنعتي و ارتقا سلامت

   105

   14

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  خانم ساساني

   116

  فارسي عمومي

   101

   21

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر شمس

   114

  فرايندها و عمليات در بهداشت محيط

  ساعت 00:01  : تا12:00                                 

   

  ریخ : چهارشنبه1397/04/06                                         سانس دوم

                   امتحانات هشتم روز                                 تا

  محل برگزاری

  تعداد

  کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   17

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر زارعي

  ارزيابي و مديريت ريسک

   104

   16

  کارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

   101

   28

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر پيمان

  تکنولوژي آموزشي

   106

   5

  کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

  دکتر طباطبايي ,

  دکتر وفايي

  سازمان و مديريت بهداشت و درمان ايران

   105

   6

  کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر نجف پور

  سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضلاب

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00                                      

   

                 امتحانات نهم روز                     تاریخ : پنجشنبه1397/04/07                                                    سانس اول

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

   5

  ارشد ناپيوسته آمار زيستي

  دکتر جمالي

  تحليل داده هاي طبقه بندي شده

   104

   5

  ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

  دکتر قليان

  ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

   101

   20

  کارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر ميرزايي

  مباني نمونه برداري از هوا

   

  ساعت 00:01  : تا12:00                                      

   

                                                  سانس دوم

    تاریخ : پنجشنبه1397/04/07

   امتحانات نهم روز

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  شماره

  گروه

  عنوان درس

   105

   16

  پيوسته  بهداشت عمومي 

  برومند

   114

  آمار حياتي

   106

   4

  ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

  دکتر تقي پور,  دکتر وفايي

   114

  اپيدميولوژي و تحقيقات کيفي

   104

   14

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  آقاي دانشمندي

   115

  انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

   101

   31

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  آقاي نصر آبادي

   114

   103

   31

  ناپيوسته بهداشت عمومي

   116

   201

   22

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر سعيدي

   114

  بهداشت باروري

   203

   19

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

   114

  مهندسي فاکتورهاي انساني-(1)

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

      تاریخ : شنبه1397/04/09                                                          سانس اول

  روز دهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   20

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر نجف پور

  فاضلاب صنعتي

   105

   14

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  مهندس پايدار

  نقشه کشي صنعتي

   101

   15

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  نقشه برداري

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

      تاریخ : شنبه1397/04/09                                                         سانس دوم

  روز دهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   18

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر خسروي نيا

  استاتيک و مقاومت مصالح

   103

   17

  کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر شعباني کيا

  مديريت صنعتي

  ساعت 00:21  : تا14:00 

   

  1397                                                  سانس سوم

             تاریخ : شنبه90/40/

  روز دهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   23

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر واحديان

  اکولوژي انساني

   203

   28

  بهداشت عمومي

  دکتر فرهمند

  برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غير واگير و اپيدميولوژي آن

   201

   23

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر خسروي

  تغذيه کاربردي

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

    تاریخ : یکشنبه1397/04/10                                                     سانس اول

   امتحانات یازدهم روز

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر طباطبايي

  اصول مديريت خدمات بهداشتي

   104

   16

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر تاج فرد

  بهداشت دانش آموزان مدارس

   105

   18

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر رستگار مقدم

  فيزيک اختصاصي

   103

   20

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر رستگار مقدم

  فيزيک اختصاصي-2

   106

   7

  ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر سرخوش

  کنترل آلودگي هوا

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

                                              سانس اول

  تاریخ : دوشنبه1397/04/11 

                روز دوازدهم امتحانات                     

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

   17

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر ميرزايي

  تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا

   104

   5

  ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

  دکتراسماعيلي

  کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتي

   103

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  شمس

  مديريت کيفيت آب

   101

   21

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  شمس

  مديريت کيفيت آب

   

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

    تاریخ : دوشنبه1397/04/11                              سانس دوم

   امتحانات دوازدهم روز

  محل برگزاری

  تعداد

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

  کل 29

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر پاسدار

  بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيکي

   104

   15

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  خانم کيانوش

  بيوشيمي

   106

   5

  ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

  دکتر هوشمند

  روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان

   105

   16

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر ميرزايي

  روشنايي در محيط کار

   101

   20

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر دهقان

  مواد زائد جامد شهري و صنعتي

  ساعت 00:21  : تا14:00 

   

  139                                سانس سوم

    تاریخ : دوشنبه11/40/7

  روز دوازدهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

  4کل  

  ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

  دکتر يوسفي

  اقتصاد سلامت )1(

   

           ساعت 00:80  : تا10:00                  

   

  تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                       سانس اول

                    روز سيزدهم امتحانات                         

   

   

  محل برگزاری

  تعداد

  کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   

   

   104

   14

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر اکبري

  آمار زيستي

   

   

   101

   29

  پيوسته بهداشت عمومي

  دکتر بنيادي

  بهداشت محيط3 )پرتوها هوا مسکن(

   

   

   103

   21

  ناپيوسته بهداشت عمومي

   

                         

   

                      ساعت 00:01  : تا12:00                

  تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                                                  سانس دوم    

             روز سيزدهم امتحانات                     

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   18

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

  بيماريهاي ناشي از کار-(2)

   103

   19

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  مهندس سيفي

  شيمي تجزيه

                     ساعت 00:21  : تا14:00                 

  تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                                                 سانس سوم    

            امتحانات سيزدهم روز                    

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   19

  پيوسته بهداشت عمومي

  دکتر قليان, دکتر افضل آقائي

  اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران

   103

   19

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتراسعدي

  اپيدميولوژي بيماريهاي شغلي

   

   

   

   

   

        ساعت 00:80  : تا10:00                                

   

                                                  سانس اول

  تاریخ : چهارشنبه1397/04/13

              امتحانات چهاردهم روز                   

   

   

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   

   

   104

   16

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر واحديان

  آشنايي با کامپيوتر

   

   

   103

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  مهندس محب راد

  بهداشت مواد غذايي

   

   

   101

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر سرخوش

  تصفيه فاضلاب صنعتي

   

   

   105

   16

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر بنيادي

  قوانين و مقررات محيط زيست و بهداشت محيط

   

        ساعت 00:01  : تا12:00                                  

   

  اریخ : چهارشنبه1397/04/13                                          سانس دوم

                 روز چهاردهم امتحانات                         ت

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

  زبان تخصصي

        ساعت 00:21  : تا14:00                                  

   

  1                                                سانس سوم

  اریخ : چهارشنبه13/397/04

                 روز چهاردهم امتحانات                         ت

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   21

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر عزيزي

  پاتولوژي جغرافيايي ايران

                       

   

   

   

   

        ساعت 00:80  : تا10:00                                 

   

  1                                                 سانس اول

  اریخ : پنجشنبه14/397/04

                  روز پانزدهم امتحانات                            ت

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   103

   17

  ناپيوسته بهداشت حرفه اي

  دکتر اسعدي

  مهندسي فاکتور هاي انساني-(2)

   101

   27

  کارشناسي بهداشت عمومي

  دکتر بهرامي

  بهداشت سالمندان

   

   

   

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

   تاریخ : پنجشنبه1397/04/14                                   سانس دوم

  روز پانزدهم امتحانات

   

   

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  شماره

  عنوان درس

   

   

   201

   36

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

  آقاي نجفي

  گروه114  

  انديشه اسلامي )2(

   

   

   205

   17

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر محب راد

   114

  بهداشت محيط 1 آب

   

   

   203

   23

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  مهندس متدين

   114

  بهره برداري و نگهداري از تاسيسات

   

   

   101

   25     

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  آقاي مصدقي

   114

  دانش خانواده و جمعيت

   

   

   103

   27     

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  آقاي غلامي

   115

   

   

   106

   5

  ارشد ناپيوسته آمار زيستي

  دکتراسماعيلي

   114

  روشهاي آمار زيستي(2)

   

   

   105

   16

  پيوسته بهداشت عمومي

  آقاي بياباني

   114

  فارسي عمومي

   

   

   104

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

   115

   

   

   204

   18

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکترخسروي نيا

   114

  کاربرد بيوتکنولوژي

   

  ساعت 00:80  : تا10:00 

   

                                                        سانس اول

                روز شانزدهم امتحانات                               تاریخ : شنبه1397/04/16 

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   101

   28

  پيوسته کارشناسي بهداشت عمومي

  دکترافضل

  آقائي ,  دکتر

  کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتي

   103

   17

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر محبواحديان  راد

  مديريت بهداشت محيط در شرايط اضطراري

                         

   

  ساعت 00:01  : تا12:00 

   

                                                         سانس دوم

                تاریخ : شنبه1397/04/16 

  روز شانزدهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  شماره

  گروه

  عنوان درس

   204

   7

  ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

  دکتر اديبيان

   114

  اقتصاد سنجي پيشرفته

   104

   11

  پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر نمازي زادگان

   114

  تفسير موضوعي قرآن

   105

   15

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

   115

   101

   44

   

  پيوسته بهداشت عمومي

   

   

  آقاي نجفي

   

   116

   103

   17

  ناپيوسته بهداشت عمومي

  دکتر جعفرزاده

   114

  توانبخشي

   205

   5

  ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

  دکتر طهراني,دکتر تقي پور

   114

  روش تحقيق در آموزش بهداشت

                 

                     

  و ارتقاي سلامت

  ساعت 00:21  : تا14:00 

   

                                                        سانس سوم

                تاریخ : شنبه1397/04/16 

  روز شانزدهم امتحانات

  محل برگزاری

  تعداد کل

  رشته

  نام استاد

  عنوان درس

   105

         5      

  ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

  دکتر مقري , دکتر شعباني کيا

  استانداردهاي بيمارستاني

   103

   19

  ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

  دکتر زارعي

  ايمني در محيط کار-2()

   101

   20

  ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

  دکتر دهقان

  تصفيه آب

   

  تعداد مقالات:  1