اطلاعیه ها

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00                                         

                روز اول امتحانات                         تاریخ : سه شنبه1397/03/29                    ,cad                         سانس اول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

 15

پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر جمالي

آمار حياتي

 104

 18

پيوسته مهندسي بهداشت محيط

دکتر سلجوقي

اصول ترموديناميک و انتقال حرارت

 103

 28

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر واحديان، دکتر حيدريان

روش تحقيق در علوم بهداشتي

 201

 19

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

آقاي خجسته

رياضيات عمومي)2(

 203

 20

پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

 

 

ساعت 00:01  : تا12:00                                         

                روز اول امتحانات                         تاریخ : سه شنبه1397/03/29                                                      سانس دوم

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 20

پيوسته مهندسي بهداشت محيط

دکتر مقدم , دکتر سرخوش

آشنايي با مدل سازي 

 105

 18

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر پيمان

آموزش بهداشت و ارتباطات

 106

 9

ارشد ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط

دکتر بنيادي , دکتر سرخوش

سم شناسي محيط

 204

 20

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

محمد نور محمدي

طراحي تهويه صنعتي

 101

 20

ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط

دکتر علي دادي

طرح تاسيسات انتقال و توزيع آب

 301

 19

پيوسته مهندسي بهداشت محيط

آقاي خجسته

معادلات ديفرانسيل

 205

 17

بهداشت عمومي

دکترمشکات

ميکروب شناسي )2( باکتري شناسي و ويروس

ساعت 00:21  : تا14:00 

روز اول امتحانات شناسيتاریخ : سه شنبه1397/03/29                                               سانس سوم

محل برگزاری

 

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 206

 

 7

ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

دکتر ورمقاني، دکتر يوسفي

اقتصاد بهداشت و درمان

 201

 

 20

کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر بهرامي

برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير

 203

 

 17

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر نور محمدي

طراحي تهويه صنعتي

                 

 

     ساعت 00:01  : تا12:00                                           

 

13                                               سانس دوم

     روز دوم امتحانات               تاریخ : چهارشنبه30/30/97

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 106

 4

ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

دکتر ورمقاني

اقتصاد خرد پيشرفته

 105

 5

ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

دکتر پيمان

تکنولوژي و روش هاي آموزشي

 

    ساعت 00:80  : تا10:00                        

 

 

سانس اول

تاریخ : پنجشنبه1397/03/31      

        روز سوم امتحانات              

 

 

محل برگزاری

 

 

 

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 

 

 101

 

 

 

 19

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر مهديزاده

بهداشت مادران و کودکان

 

 

 105

 

 

 

 5

ارشد ناپيوسته آمار زيستي

دکتر قوامي

تحليل داده هاي بقا در تحقيقات پزشکي

 

 

 103

 

 

 

 21

پيوسته مهندسي بهداشت محيط

دکتر دهقان

کاربرد موتور تلمبه ها در تاسيسات آب و

 

                           

                                        فاضلاب

 

                 ساعت 00:01  : تا12:00                              

 

                                                سانس دوم

  تاریخ : پنجشنبه1397/03/31

روز سوم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره

گروه

عنوان درس

 104

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر زارعي

 114

ايمني در محيط کار

 203

 16

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

آقاي بشکني

 115

تاريخ تحليلي صدر اسلام

 201

 27

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

 114

 103

 32

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

آقاي عليزاده

 114

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

 101

 36

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

 115

 204

 17

پيوسته بهداشت عمومي

خانم سيادت

 114

اصول تغذيه

                 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

                                                     سانس اول

  تاریخ : شنبه1397/04/02 

روز چهارم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 201

 20

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر اروجي

آمار حياتي مقدماتي-(2) 

 106

 6

ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر علي دادي 

ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست

 103

 20

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر قليان , دکتر شعباني کيا

اصول برنامه ريزي بهداشتي

 101

 30

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر هوشمند

اصول برنامه ريزي بهداشتي

 104

 19

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر ورمقاني

اقتصاد بهداشت

 

203

 

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر علي دادي

شبکه جمع آوري فاضلاب 

 

 206

 6

ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

دکتر ابراهيمي پور

نظام بهداشتي و درماني تطبيقي

 

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

                                                     سانس دوم

                 روز چهارم امتحانات                        تاریخ : شنبه1397/04/02 

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

 16

کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر نظر

آمار حياتي

 104

 14

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر زارعي

ايمني در محيط کار-3  

 

103

 

 19

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

آقاي خجسته

رياضي )حساب ديفرانسيل و انتگرال 2(

 

 

101

 

 19

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر مقدم

هيدروليک

 

 

       ساعت 00:21  : تا14:00                                          

 

      تاریخ : شنبه1397/04/02                                                           سانس سوم

 امتحانات چهارم روز

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 104

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

محمد نور محمدي

بهداشت پرتوها

 105

 15

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

                                                 سانس اول

          تاریخ : یکشنبه1397/04/03

روز پنجم امتحانات

محل برگزاری

تعداد

کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 19

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر مغربي ، مهندس ميرهاشمي

روشهاي مبارزه با ناقلين

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

                                                 سانس دوم

          تاریخ : یکشنبه1397/04/03

روز پنجم امتحانات

محل برگزاری

تعداد

کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 104

 6

کارشناسي ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

دکتر پيمان

آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت)2(

 106

 4

کارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

دکتر مقري

اقتصاد عمومي و اقتصاد بهداشت

 103

 19

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر شيباني

مکانيک جامدات

                 

 

 

 

 

 

      ساعت 00:80  : تا10:00                                 

 

اریخ : دوشنبه1397/04/04                                            سانس اول

         امتحانات ششم روز                      ت

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر عظيميان

 حفاظت و پرتوها بهداشت

                 

      ساعت 00:01  : تا12:00                                  

 

اریخ : دوشنبه1397/04/04                                            سانس دوم

         امتحانات ششم روز                      ت

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

19

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر حيدريان

اصول اپيدميولوژي

 103

23

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

 104

20

پيوسته بهداشت عمومي

اصول و کليات اپيدميولوژي

 203

21

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر ميرزايي

بهداشت حرفه اي

 201

30

پيوسته  بهداشت عمومي

مهندس وفا

 104

16

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

مهندس وفا

تنش هاي حرارتي در محيط کار

 204

18

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

زبان تخصصي

 

ساعت 00:21  : تا14:00 

 

  تاریخ : دوشنبه1397/04/04                                                سانس سوم

روز ششم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 17

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

سم شناسي شغلي-(2)

 103

 15

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

مهندس سليماني

سيستم هاي مديريت يکپارچه

 

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

13                                                سانس اول

تاریخ : سه شنبه05/40/97

       امتحانات هفتم روز            

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

 

عنوان درس

 101

 19

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر رضائي

 

بيوشيمي و اصول تغذيه

 103

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

مهندس وجودي

 

تصفيه فاضلاب شهري

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

13                                                سانس دوم

تاریخ : سه شنبه05/40/97

       امتحانات هفتم روز            

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

 

عنوان درس

 101

 24

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر طباطبايي

 

مکانيک خاک

ساعت 00:21  : تا14:00 

 

13                                               سانس سوم

       امتحانات هفتم روز                 تاریخ : سه شنبه05/40/97

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 20

کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر واحديان 

اقدامات بهداشتي و کمکهاي اوليه در شرايط اضطراري

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00                                 

 

تاریخ : چهارشنبه1397/04/06                                                    سانس اول

                 امتحانات هشتم روز                      

محل برگزاری

تعداد

کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

 103

 16

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر هاشمي

 114

بهداشت مواد غذايي

 104

 12

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

 114

روانشناسي صنعتي و ارتقا سلامت

 105

 14

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

خانم ساساني

 116

فارسي عمومي

 101

 21

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر شمس

 114

فرايندها و عمليات در بهداشت محيط

ساعت 00:01  : تا12:00                                 

 

ریخ : چهارشنبه1397/04/06                                         سانس دوم

                 امتحانات هشتم روز                                 تا

محل برگزاری

تعداد

کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 17

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر زارعي

ارزيابي و مديريت ريسک

 104

 16

کارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

 101

 28

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر پيمان

تکنولوژي آموزشي

 106

 5

کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

دکتر طباطبايي ,

دکتر وفايي

سازمان و مديريت بهداشت و درمان ايران

 105

 6

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر نجف پور

سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضلاب

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00                                      

 

               امتحانات نهم روز                     تاریخ : پنجشنبه1397/04/07                                                    سانس اول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

 5

ارشد ناپيوسته آمار زيستي

دکتر جمالي

تحليل داده هاي طبقه بندي شده

 104

 5

ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

دکتر قليان

ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

 101

 20

کارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر ميرزايي

مباني نمونه برداري از هوا

 

ساعت 00:01  : تا12:00                                      

 

                                                سانس دوم

  تاریخ : پنجشنبه1397/04/07

 امتحانات نهم روز

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره

گروه

عنوان درس

 105

 16

پيوسته  بهداشت عمومي 

برومند

 114

آمار حياتي

 106

 4

ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

دکتر تقي پور,  دکتر وفايي

 114

اپيدميولوژي و تحقيقات کيفي

 104

 14

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

آقاي دانشمندي

 115

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

 101

 31

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

آقاي نصر آبادي

 114

 103

 31

ناپيوسته بهداشت عمومي

 116

 201

 22

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر سعيدي

 114

بهداشت باروري

 203

 19

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

 114

مهندسي فاکتورهاي انساني-(1)

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

    تاریخ : شنبه1397/04/09                                                          سانس اول

روز دهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 20

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر نجف پور

فاضلاب صنعتي

 105

 14

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندس پايدار

نقشه کشي صنعتي

 101

 15

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

نقشه برداري

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

    تاریخ : شنبه1397/04/09                                                         سانس دوم

روز دهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 18

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر خسروي نيا

استاتيک و مقاومت مصالح

 103

 17

کارشناسي پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر شعباني کيا

مديريت صنعتي

ساعت 00:21  : تا14:00 

 

1397                                                  سانس سوم

           تاریخ : شنبه90/40/

روز دهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 23

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر واحديان

اکولوژي انساني

 203

 28

بهداشت عمومي

دکتر فرهمند

برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غير واگير و اپيدميولوژي آن

 201

 23

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر خسروي

تغذيه کاربردي

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

  تاریخ : یکشنبه1397/04/10                                                     سانس اول

 امتحانات یازدهم روز

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر طباطبايي

اصول مديريت خدمات بهداشتي

 104

 16

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر تاج فرد

بهداشت دانش آموزان مدارس

 105

 18

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر رستگار مقدم

فيزيک اختصاصي

 103

 20

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر رستگار مقدم

فيزيک اختصاصي-2

 106

 7

ارشد ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر سرخوش

کنترل آلودگي هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

                                            سانس اول

تاریخ : دوشنبه1397/04/11 

              روز دوازدهم امتحانات                     

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

 17

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر ميرزايي

تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا

 104

 5

ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

دکتراسماعيلي

کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتي

 103

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

شمس

مديريت کيفيت آب

 101

 21

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

شمس

مديريت کيفيت آب

 

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

  تاریخ : دوشنبه1397/04/11                              سانس دوم

 امتحانات دوازدهم روز

محل برگزاری

تعداد

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

کل 29

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر پاسدار

بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيکي

 104

 15

ناپيوسته بهداشت عمومي

خانم کيانوش

بيوشيمي

 106

 5

ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

دکتر هوشمند

روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان

 105

 16

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر ميرزايي

روشنايي در محيط کار

 101

 20

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر دهقان

مواد زائد جامد شهري و صنعتي

ساعت 00:21  : تا14:00 

 

139                                سانس سوم

  تاریخ : دوشنبه11/40/7

روز دوازدهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

4کل  

ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

دکتر يوسفي

اقتصاد سلامت )1(

 

         ساعت 00:80  : تا10:00                  

 

تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                       سانس اول

                  روز سيزدهم امتحانات                         

 

 

محل برگزاری

تعداد

کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 

 

 104

 14

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر اکبري

آمار زيستي

 

 

 101

 29

پيوسته بهداشت عمومي

دکتر بنيادي

بهداشت محيط3 )پرتوها هوا مسکن(

 

 

 103

 21

ناپيوسته بهداشت عمومي

 

                       

 

                    ساعت 00:01  : تا12:00                

تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                                                  سانس دوم    

           روز سيزدهم امتحانات                     

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 18

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

بيماريهاي ناشي از کار-(2)

 103

 19

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

مهندس سيفي

شيمي تجزيه

                   ساعت 00:21  : تا14:00                 

تاریخ : سه شنبه1397/04/12                                                                 سانس سوم    

          امتحانات سيزدهم روز                    

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 19

پيوسته بهداشت عمومي

دکتر قليان, دکتر افضل آقائي

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران

 103

 19

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتراسعدي

اپيدميولوژي بيماريهاي شغلي

 

 

 

 

 

      ساعت 00:80  : تا10:00                                

 

                                                سانس اول

تاریخ : چهارشنبه1397/04/13

            امتحانات چهاردهم روز                   

 

 

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 

 

 104

 16

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر واحديان

آشنايي با کامپيوتر

 

 

 103

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

مهندس محب راد

بهداشت مواد غذايي

 

 

 101

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر سرخوش

تصفيه فاضلاب صنعتي

 

 

 105

 16

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر بنيادي

قوانين و مقررات محيط زيست و بهداشت محيط

 

      ساعت 00:01  : تا12:00                                  

 

اریخ : چهارشنبه1397/04/13                                          سانس دوم

               روز چهاردهم امتحانات                         ت

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

زبان تخصصي

      ساعت 00:21  : تا14:00                                  

 

1                                                سانس سوم

اریخ : چهارشنبه13/397/04

               روز چهاردهم امتحانات                         ت

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 21

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر عزيزي

پاتولوژي جغرافيايي ايران

                     

 

 

 

 

      ساعت 00:80  : تا10:00                                 

 

1                                                 سانس اول

اریخ : پنجشنبه14/397/04

                روز پانزدهم امتحانات                            ت

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 103

 17

ناپيوسته بهداشت حرفه اي

دکتر اسعدي

مهندسي فاکتور هاي انساني-(2)

 101

 27

کارشناسي بهداشت عمومي

دکتر بهرامي

بهداشت سالمندان

 

 

 

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

 تاریخ : پنجشنبه1397/04/14                                   سانس دوم

روز پانزدهم امتحانات

 

 

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره

عنوان درس

 

 

 201

 36

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

آقاي نجفي

گروه114  

انديشه اسلامي )2(

 

 

 205

 17

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر محب راد

 114

بهداشت محيط 1 آب

 

 

 203

 23

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

مهندس متدين

 114

بهره برداري و نگهداري از تاسيسات

 

 

 101

 25     

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

آقاي مصدقي

 114

دانش خانواده و جمعيت

 

 

 103

 27     

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

آقاي غلامي

 115

 

 

 106

 5

ارشد ناپيوسته آمار زيستي

دکتراسماعيلي

 114

روشهاي آمار زيستي(2)

 

 

 105

 16

پيوسته بهداشت عمومي

آقاي بياباني

 114

فارسي عمومي

 

 

 104

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت حرفه اي

 115

 

 

 204

 18

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکترخسروي نيا

 114

کاربرد بيوتکنولوژي

 

ساعت 00:80  : تا10:00 

 

                                                      سانس اول

              روز شانزدهم امتحانات                               تاریخ : شنبه1397/04/16 

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 101

 28

پيوسته کارشناسي بهداشت عمومي

دکترافضل

آقائي ,  دکتر

کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتي

 103

 17

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر محبواحديان  راد

مديريت بهداشت محيط در شرايط اضطراري

                       

 

ساعت 00:01  : تا12:00 

 

                                                       سانس دوم

              تاریخ : شنبه1397/04/16 

روز شانزدهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره

گروه

عنوان درس

 204

 7

ارشد ناپيوسته اقتصاد بهداشت

دکتر اديبيان

 114

اقتصاد سنجي پيشرفته

 104

 11

پيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر نمازي زادگان

 114

تفسير موضوعي قرآن

 105

 15

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

 115

 101

 44

 

پيوسته بهداشت عمومي

 

 

آقاي نجفي

 

 116

 103

 17

ناپيوسته بهداشت عمومي

دکتر جعفرزاده

 114

توانبخشي

 205

 5

ارشد ناپيوسته اموزش بهداشت

دکتر طهراني,دکتر تقي پور

 114

روش تحقيق در آموزش بهداشت

               

                   

و ارتقاي سلامت

ساعت 00:21  : تا14:00 

 

                                                      سانس سوم

              تاریخ : شنبه1397/04/16 

روز شانزدهم امتحانات

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

عنوان درس

 105

       5      

ارشد ناپيوسته مديريت خدمات بهداشتي درماني

دکتر مقري , دکتر شعباني کيا

استانداردهاي بيمارستاني

 103

 19

ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

دکتر زارعي

ايمني در محيط کار-2()

 101

 20

ناپيوسته مهندسي  بهداشت محيط

دکتر دهقان

تصفيه آب