تاریخ امتحانات نیمسال اول 96-97

بازدید: 141


دریافت فایل 

 

شنبه  1396/10/23                              ساعت10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.گلزار

105

15

ک پ محيط

مقدس زاده

114

رياضي (حساب ديفرانسيل و انتگرال1)

1

خ.کریمی نژاد

104

19

ک پ حرفه اي

مقدس زاده

114

رياضيات عمومي

2

--

102

15

ارشد مديريت

ورمقاني

114

سيستم هاي اطلاع رساني

3

خ.رضایی راد

خ.نقی پور

101

22

ک پ محيط

علي دادي

114

سيستم هاي انتقال و توزيع آب

4

خ.قدسی نژاد

205

15

ک پ حرفه اي

اسعدي

114

مهندسي فاکتورهاي انساني(2)

5

خ.افشار

103

18

ک پ محيط

مقدم

114

هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني

6

 

 

شنبه  1396/10/23                              ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.راستگو

خ. گلزار

104

19

ک پ حرفه اي

نظر

116

آمار حياتي

1

خ.محب راد

204

16

ک ن حرفه اي

ميرزايي

114

تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا

2

--

106

5

 ارشد آمار زيستي

اسماعيلي

114

روشهاي آمار زيستي

3

خ.توانا

خ.نقی پور

201

19

ک ن عمومي

پيمان

114

زبان تخصصي

4

خ.ذوالفقاری

203

24

ک پ عمومي

پيمان

114

زبان تخصصي

5

آقای اماموردی

204

19

ک ن محيط

طباطبايي يزدي

114

مکانيک خاک

6

--

 

301

 

ک پ محيط

 

114

کارآموزی در عرصه

7

                   

 

 

 

شنبه  1396/10/23                              ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.فیضیان

102

4

ارشد اقتصاد

ورمقاني

114

اقتصاد سنجي

1

خ.راستگو

101

29

ک پ بهداشت عمومي

بهرامي

114

برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي واگير

2

--

106

8

ارشد اموزش بهداشت

 

طهراني

114

جامعه شناسي سلامت

3

 

 

يکشنبه 1396/10/24                        ساعت 12-10    

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.فیضیان

101

9

ارشد مديريت

ابراهيمي پور

114

ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درماني

1

--

104

4

ارشد اقتصاد بهداشت

يوسفي

114

اقتصاد سلامت

2

--

105

5

ارشد ناپيوسته آمار زيستي

ساکي

114

روشهاي آمار زيستي

3

--

106

6

ارشد بهداشت محيط

علي دادي

114

مديريت توسعه منابع آب

4

 

 

دوشنبه 25/10/1396         ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.بیات

خ.کندی

104

17

ک پ بهداشت عمومي

جعفرزاده

114

توانبخشي و رفاه اجتماعي

1

--

101

11

ارشد مديريت

وفايي,

افضل آقائي

114

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2

                   

 

 

 

دوشنبه 1396/10/25           ساعت 12-10 

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.مجیدیان

101

24

ک ن عمومي

صفائيان

114

بيو فيزيک

1

خ.بیات

103

23

ک پ محيط

نجف پور

114

زبان تخصصي

2

خ.فاطمیان

104

15

ک پ حرفه اي

شمس

114

مکانيک سيالات

3

آقای رجبی

105

17

ک پ محيط

شمس

114

مکانيک سيالات

4

خ.توحیدی فر

 

204

15

ک ن حرفه اي

علي دادي

114

مکانيک سيالات

5

خ.یوسفی

خ.جولایی  

 

 

203

19

ک ن محيط

علي دادي

114

مکانيک سيالات

6

خ.براهام پور

 

201

21

ک پ حرفه اي

رستگار مقدم

114

فيزيک اختصاصي

7

 

 

دوشنبه 1396/10/25           ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.کندی

106

8

ارشد اموزش بهداشت

پيمان

114

آموزش بهداشت مدارس و ارتقاي سلامت-1711140

1

خ.بیات

103

29

ک پ عمومي

فرهمند

114

بهداشت مواد غذايي-1753136

2

 

 

سه شنبه 1396/10/26                      ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ. جولایی

102

4

ارشد اقتصاد بهداشت

ابراهيمي پور

114

سيستم ها ي اطلاع رساني پزشکي

1

خ.فتحی

101

14

ک پ محيط

محمديان

114

فيزيک عمومي

2

 

 

 

سه شنبه 1396/10/26                       ساعت 12-10   

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.فیضیان

101

18

ک پ حرفه اي

اسعدي

114

روانشناسي صنعتي و ارتقا سلامت

1

--

106

4

ارشد اموزش بهداشت

پيمان

114

زبان تخصصي

2

--

104

5

ارشد آمار زيستي

جمالی

114

سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي

3

--

105

5

ارشد محيط

علي دادي

114

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

4

 

 

چهارشنبه 1396/10/27                 ساعت 10-8  

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.نقی پور

101

19

ک ن محيط

سرخوش

114

آلودگي هوا

1

خ.توانا

103

20

ک پ محيط

سرخوش

114

آلودگي هوا

2

--

106

3

ارشد اقتصاد بهداشت

شعباني کيا

114

جامعه شناسي پزشکي

3

آقای بنیادی

خ.مجیدیان

104

19

ک ن حرفه اي

وفا

114

سيستم هاي مديريت يکپارچه

4

خ.پایدار

201

26

ک پ عمومي

سعيدي

114

بهداشت مادران و کودکان

5

آقای رجبی

105

17

ک پ محيط

وفا

114

کليات ايمني و بهداشت حرفه اي

6

--

206

6

ارشد محيط

حيدريان

114

اپيدميولوژي محيط

7

                   

 

 

 

چهارشنبه 1396/10/27                 ساعت 12-10 

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.گلزار

106

10

ارشد مديريت

هوشمند

114

برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در نظام بهداشتي و درماني

1

--

105

5

ارشد آمار زيستي

جباري

114

تحليل چند متغيره کاربردي

2

خ.کشاورز

104

17

ک ن عمومي

حيدريان

طهراني

114

روش تحقيق در علوم بهداشتي

3

خ.فتحی

101

16

ک پ حرفه اي

ميرزايي

114

مباني نمونه برداري از آلاينده ها

4

خ.توانا

103

17

ک پ عمومي

واحديان

شعباني کيا

114

مديريت و نظارت در مراکز بهداشتي درماني

5

 

 

پنجشنبه 1396/10/28                                      ساعت 10-8  

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.جولایی

106

4

ارشد اقتصاد

وفايي

114

سازمان و مديريت خدمات بهداشتي

1

--

105

4

ارشد اموزش بهداشت

طهراني

114

سيستم هاي اطلاع رساني بهداشتي

2

خ.فتحی

101

19

ک پ حرفه اي

سيفي

114

شيمي عمومي(معدني-آلي)

3

خ.بیات

103

13

ک پ محيط

سيفي

114

شيمي عمومي

4

--

104

5

ارشد آمار زيستي

افضل آقائي

114

کليات پزشکي

5

                   

 

 

 

 

 

پنجشنبه 1396/10/28                                      ساعت 12-10  

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.مجیدیان

101

17

ک پ محيط

شعباني کيا

114

اصول مديريت خدمات بهداشتي

1

خ.محب راد

103

19

ک پ محيط

بنيادي

114

بهداشت مسکن و اماکن عمومي

2

خ.بیات

104

20

ک ن محيط

خسروي نيا

114

کاربرد بيوتکنولوژي بهداشت محيط

3

 

 

 

 

شنبه 1396/10/30                    ساعت 10-8

 

 

 

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.نقی پور

103

20

ک ن محيط

سرخوش

114

زبان تخصصي

1

خ.ذوالفقاری

101

22

ک پ محيط

علي دادي

114

سيستم هاي جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي

2

خ.بیات

104

19

ک پ حرفه اي

اسعدي

114

فيزيولوژي و کالبد شناسي

3

خ.پایدار

105

17

ک پ عمومي

زارعان

114

ميکروب شناسي1 (قارچ شناسي و انگل شناسي )

4

                   

 

 

 

شنبه 1396/10/30                   ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.فیضیان

104

19

ک ن عمومي

ثقفي خادم

114

اعتياد

1

خ.کریمی نژاد

105

19

ک پ محيط

شمس

114

انرژي و محيط زيست

2

خ.بیات

103

29

ک پ عمومي

ثقفي خادم

هادي طهراني

114

بهداشت رواني و اعتياد

3

خ.رضایی راد

خ.نقی پور

204

15

ک پ محيط

اجتهادي

114

پاتوبيولوژي

4

خ.یوسفی

205

15

ک پ حرفه اي

ميرزايي

114

روشنايي در محيط کار

5

آقای اماموردی

203

17

ک پ حرفه اي

محمد نور محمدي

115

مباني کنترل آلودگي هوا

6

 

شنبه 1396/10/30                   ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.گلزار

103

15

ارشد مديريت

مقري

114

اصول و مباني اقتصاد

1

خ.بیات

101

16

ک ن حرفه اي

وفا

114

تنش هاي حرارتي در محيط کار

2

--

106

6

ارشد محيط

حيدريان

114

روش تحقيق در علوم بهداشتي

3

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه     1396/11/01               ساعت 10-8

مسئول

مراقب

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.جولایی

خ.توحیدی فر

103

19

ک ن عمومي

طباطبايي

114

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

1

آقای رجبی

101

29

ک پ عمومي

مقري

114

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

2

 

 

یکشنبه     1396/11/01               ساعت 12-10

مسئول

مراقب

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.مجیدیان

--

105

5

ارشد  آمار زيستي

قوامي

114

استنباط آمار زيستي

1

--

104

4

ارشد اقتصاد

ابراهيمي پور

114

روش هاي پژوهش کمي (در علوم اقتصادي و اجتماعي)

2

--

101

 

ک ن محیط

 

114

کارآموزی در عرصه

3

 

 

یکشنبه     1396/11/01               ساعت 14-12

مسئول

مراقب

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.کندی

--

105

8

ارشد اموزش بهداشت

طهراني

 علي وفايي

114

روابط انساني در مديريت خدمات بهداشتي درماني

1

خ.فاطمیان

104

14

ک ن  بهداشت حرفه اي

دياني

116

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

                   

 

 

 

 

 

دوشنبه 1396/11/02                              ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.گلزار

101

18

ک ن محيط

دهقان

بنيادي

114

جمع آوري و دفع مواد زائد جامد

1

--

106

4

ارشد اموزش بهداشت

قليان

114

روانشناسي رفتار سالم

2

خ.کشاورز

105

16

ک پ محيط

محب راد

114

شيمي محيط

3

خ.نصراللهی

103

16

ک پ حرفه اي

اسعدي

114

کمک هاي اوليه

4

 

 

دوشنبه 1396/11/02     ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.قدسی نژاد

خ.فیضیان

106

9

ک پ عمومي

گرمارودي

117

تاريخ امامت

1

خ.براهام پور

101

30

ک پ عمومي

زادگان

116

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

--

104

8

ارشد مديريت

شفیعی

114

زبان انگليسي

3

--

105

6

ارشد ن محيط

شفيعي

نجف پور

114

زبان تخصصي

4

خ.توانا

خ.کندی

103

21

ک پ محيط

نجف پور

114

تصفيه فاضلاب

5

خ.پایدار

203

17

ک پ حرفه اي

ميرزايي

114

صدا و ارتعاش در محيط کار

6

--

205

5

ارشد آمار زيستي

شاکري

تقي پور

114

طرح و تحليل کارآزمايي باليني

7

خ.افشار

204

13

ک پ محيط

سيد نوزادي

114

کامپيوتر و کاربرد آن

8

                   

 

 

 

دوشنبه 1396/11/02                       ساعت 14-12

 

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.فیضیان

105

4

ارشد اقتصاد بهداشت

ورمقاني

114

اقتصاد کلان پيشرفته

1

 

 

سه شنبه 1396/11/03                  ساعت 10-8

 

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.نقی پور

105

8

ارشد اموزش بهداشت

واحديان

114

پويايي گروه

1

 

 

سه شنبه 1396/11/03                  ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.جولایی

105

5

ارشد آمار زيستي

تقي پور

114

اصول و روشهاي اپيدميولوژي

1

خ.راستگو

101

19

ک پ حرفه اي

نور محمدي

114

ديناميک گازها و آئروسل ها

2

خ.نصراللهی

104

14

ک ن حرفه اي

ميرزايي

114

صدا و ارتعاش در محيط کار

3

خ.فتحی

103

17

ک پ محيط

سرخوش

114

گندزداهاي محيط

4

                   

سه شنبه 1396/11/03                  ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.جولایی

101

29

ک پ عمومي

بديعي

114

فارماکولوژي

1

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 1396/11/04         ساعت 10-8           

مسئول

مراقب

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.مجیدیان

خ.فتحی

101

22

ک پ محيط

يوسفي

114

اقتصاد مهندسي

1

خ.توانا

104

17

ک پ محيط

پايدار

114

رسم فني و نقشه کشي

2

خ.کریمی نژاد

103

18

ک پ  حرفه اي

پايدار

114

نقشه کشي صنعتي

3

 

 

چهارشنبه 1396/11/04         ساعت 12-10

مسئول

مراقب

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.گلزار

--

104

15

ارشد مديريت

طباطبايي

114

اصول و مباني حسابداري

1

خ.فتحی

103

20

ک ن محیط

محمود مغربی

114

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

2

 

 

چهارشنبه 1396/11/04         ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.مجیدیان

103

12

ک ن حرفه اي

نجفي

116

انديشه اسلامي 2

1

خ.ذوالفقاری

101

31

ک پ ب عمومي

نجفي

117

انديشه اسلامي 2

2

--

105

3

ارشد اقتصاد بهداشت

هوشمند

يوسفي , وفايي

114

مديريت و اقتصاد بيمارستان

3

 

پنجشنبه 1396/11/05                       ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.نقی پور

104

5

ارشد آمار زيستي

فکور

114

آمار ناپارامتري

1

--

105

6

ارشد اموزش بهداشت

پيمان

114

آموزش بهداشت  و ارتقاي سلامت

2

--

106

3

ارشد  اقتصاد بهداشت

ورمقاني

114

ارزيابي فناوري سلامت

3

خ.فتحی

خ.کندی

103

13

ک پ محيط

نمازي زادگان

115

تاريخ تحليلي صدر اسلام

4

--

205

6

ارشد ن محيط

سرخوش

محب راد

114

کاربرد روشهاي پيشرفته دستگاهي در آناليز َآلاينده ها

5

خ.توانا

101

28

ک پ عمومي

مجدي

114

مصون سازي فعال و انفعالي

6

 

 

پنجشنبه 1396/11/05                     ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.گلزار

104

19

ک پ عمومي

بنيادي

114

بهداشت محيط 2(فاضلاب و زباله)

1

خ.توانا

103

19

ک ن عمومي

بنيادي

114

بهداشت محيط 2(فاضلاب و زباله)

2

خ.رضایی راد

101

36

ک پ محيط

کاخکي

115

دانش خانواده و جمعيت

3

خ.براهام پور

201

22

ک پ حرفه اي

سيد نوزادي

115

زبان خارجه

4

خ.یوسفی

203

23

ک پ محيط

حسن پور

114

زبان خارجه

5

 

پنجشنبه 1396/11/05                     ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.فتحی

خ.فیضیان

101

17

ک پ  حرفه اي

سيده نگار اسعدي

114

روان شناسي صنعتي و ارتقا سلامت

1

 

شنبه 1396/11/07      ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.جولایی

105

4

ارشد مديريت

محمد تقي شاکري

114

آمار حياتي و شاخصهاي بهداشتي

1

خ.توانا

101

26

ک پ عمومي

مريم خسروي

114

تغذيه کاربردي

2

خ.کشاورز

103

20

ک ن محيط

محمود شمس

114

فرآيندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط

3

 

 

 

شنبه 1396/11/07      ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.کندی

105

8

ارشد اموزش بهداشت

واحديان

114

ارتقاي سلامت و سبک زندگي سالم

1

خ.توانا

101

16

ک پ حرفه اي

اسعدي

114

سم شناسي شغلي

2

 

شنبه 1396/11/07            ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.فیضیان

104

17

ک پ عمومي

قليان

114

بيماريهاي شايع کودکان و طرق پيشگيري از آن

1

آقای اماموردی

105

19

ک پ عمومي

قليان

114

بيماريهاي شايع کودکان و طرق پيشگيري از آن

2

خ.فاطمیان

101

21

ک پ محيط

شمس

114

تصفيه آب

3

آقای رجبی

103

18

ک پ محيط

نجف پور

114

ميکروبيولوژي محيط

4

 

يکشنبه 1396/11/08 ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.مجیدیان

101

19

ک پ حرفه اي

زارعي

114

آشنايي با صنايع و شناخت فنون صنعتي

1

خ.بیات

103

16

ک پ حرفه اي

زارعي

114

ايمني در محيط کار

2

 

 

يکشنبه 1396/11/08           ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.گلزار

101

23

ک پ عمومي

حسيني

115

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

1

--

105

5

ارشد محيط

اصغر نجف پور

114

مديريت فاضلابهاي صنعتي

2

 

يکشنبه 1396/11/08           ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.بیات

خ.گلزار

103

20

ک پ محيط

بياني رودي

114

آلودگي صوتي

1

خ.توحیدی فر

104

17

ک ن حرفه اي

زارعي

114

ايمني در محيط کار

2

آقای بنیادی

101

25

ک ن محيط

فغاني

115

تفسير موضوعي قرآن

3

 

دوشنبه 1396/11/09               ساعت 10-8

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

خ.توانا

خ.نقی پور

101

31

ک پ محيط

دياني

115

اخلاق اسلامي

1

خ.افشار

103

20

ک پ عمومي

مير هاشمي

114

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين سموم آفت کش و کاربرد آنها-

2

--

102

6

ارشد محيط

سرخوش , شمس

114

سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي

3

 

 

دوشنبه 1396/11/09         ساعت 12-10

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.جولایی

105

4

ارشد اموزش بهداشت

اسماعيلي

114

امار حياتي

1

خ.توانا

104

14

ک پ محيط

نمازي زادگان

115

انديشه اسلامي1

2

خ.نصراللهی

101

20

ک پ حرفه اي

نمازي زادگان

117

انديشه اسلامي1

3

خ.راستگو

103

26

ک پ عمومي

عزيزي

114

پاتولوژي جغرافيايي ايران

4

 

دوشنبه 1396/11/09               ساعت 14-12

مراقب

مسئول

محل برگزاری

تعداد کل

رشته

نام استاد

شماره گروه

عنوان درس

ردیف

--

خ.کندی

203

15

ارشد مديريت

هوشمند

114

اصول و مباني مديريت

1

خ.توانا

101

22

ک پ محيط

زارعي

114

ايمني کاربرد مواد شيميايي و سموم

2

خ.راستگو

104

19

ک پ حرفه اي 

زارعي

114

ايمني در محيط کار

3

خ.قدسی نژاد

خ.مجیدیان

105

17

ک ن عمومي

طهراني , قليان

114

برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غير واگيرو اپيدميولوژي انها

4

خ.کریمی نژاد

103

20

ک ن محيط

مير هاشمي

114

روشهاي مهندسي مبارزه با ناقلين

5

آقای اماموردی

201

18

ک ن حرفه اي 

اسعدي

114

مديريت صنعتي

6