خانم زنگی،دانشجوی نمونه در استان خراسان رضوی

بازدید: 214

 

 کسب مقام اول توسط خانم ریحانه زنگی دانشجویی گروه جامعه مهندسی بهداشت محیط

به پاس زحمات و تلاش و پشتکار  خانم ریحانه زنگی دانشجوی  جامعه مهندسی  بهداشت محیط دانشکده بهداشت   کسب مقام اول در خراسان رضوی نایل گردید

تبریک عرض نموده واز خداوند توفیق روز افزون برایشان آرزمندیم