نشست دوستانه دانشجویان دانشکده بهداشت با رئیس دانشکده دکتر صفریان و معاونت آموزشی

بازدید: 170

گفتگو ی دوستانه بین دانشجویان با ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشکده بهداشت  گفتگو مشکلات وبررسی آنها