نشست معاونتها و مدیران گروه و اعضای هئیت علمی

بازدید: 284

نشست  دوستانه معاونتها ومدیران گروه و اعضای هئیت علمی دانشکده بهداشت  با دکتر صفریان  ریاست دانشکده بهداشت