برگزاری بیست سومین جشنواره قرآن و عترت

بازدید: 155

از اساتید و کارمندان و دانشجویان دعوت به عمل می اید که دربیست سومین  جشنواره قرآن

و عترت  دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت نمایید  .