ثبت نام دوره های عمومی

بازدید: 38

 

 با عنایت به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مقرر است، دوره ي آموزشي عمومی "تغییر و تحول و موانع آن(در مسیر موفقیت)" ویژه کلیه پرسنل مشمول آموزش(باستثناء مشاغل کارگری) از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان(سامک) و به صورت محتوی سازی برگزار گردد، لذا همکاران محترم مي توانند از تاریخ 24/07/98 جهت ثبت نام به سامانه پيام آموزش کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx   قسمت دوره هاي عمومی مراجعه نمايند