مسئول دفتر حوزه ریاست

بازدید: 7192

آقای  رضا زشکی

 شرح وظایف  :

  •  هماهنگی و انجام کلیه امور اداری مربوط به حوزه ریاست
  • هماهنگی و تنظیم کلیه ملاقات ها و جلسات
  • هماهنگ کردن امور جاری حوزه ریاست با معاونت ها و گروههای آموزشی
  • تنظیم و یاداشت جلسات و قرار ملاقات ، ماموریتها
  • بررسی نامه های وارد و ارسال به واحدها
  • هماهنگی امور روزانه که در حیطه وظایف مسئول دفتر

 

آدرس پست الكترونيك:  Zoshkir2[at]mums.ac.ir

شماره تماس :38598477- 31892001