هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشكده

راهنمای تلفن ها

راهنمای تلفن های دانشكده

عوامل اجتماعی موثر برسلامت

ارتقاء مدیریت نظام سلامت و موثر بر سلامت

اعتبار بخشی

ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت

0
سال تاسیس
0
گروه آموزشی
0
تعداد دانشجو
تقویم سال تحصیلی 1400-1399 مطرح شده در جلسه 879 شورای آموزشی
نیمسال نیمسال اول نیمسال دوم
مدت آموزش 17 هفته 17 هفته
شروع و پایان آموزشی

ازتاریخ شنبه مورخ 29‏/06‏/99

لغایت چهارشنبه 25‏/10‏/99

از تاریخ شنبه  99/11/25

لغایت پنج شنبه  1400/04/03

حذف و اضافه

از تاریخ شنبه  99/06/29

لغایت پنج شنبه  99/07/10

از تاریخ شنبه  99/11/25

لغایت پنج شنبه 99/12/07

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان

نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان

نیمسال تحصیلی

فرجه امتحانات

8روز

8روز

تاریخ امتحان ها

از تاریخ شنبه  99/11/04

لغایت پنج شنبه  99/11/16

 

از تاریخ شنبه 1400/04/12

لغایت چهارشنبه 1400/04/24

 

تعطیلی ها بین دو نیمسال

 8 روز ازتاریخ جمعه  17‏/11‏/99

لغایت  جمعه   99/11/24

از تاریخ پنج شنبه 1400/04/25

شروع سال تحصیلی   1401 - 1400

 انتخاب واحد شنبه 99/06/15  لغایت  جمعه  06/28‏/99 شنبه 11/11‏/99  لغایت   جمعه 99/11/24

نوبت دهی

سامانه نوبت دهی اینترنتی

وارد شوید

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال، علم سنجی، منابع کتابخانه ها

وارد شوید

همایش ها

همایش ها و سمینارهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وارد شوید

میز خدمات الکترونیکی

تکریم جامعه پزشکی، تضمین حقوق بیمار، بهداشت

وارد شوید