هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشكده

راهنمای تلفن ها

راهنمای تلفن های دانشكده

عوامل اجتماعی موثر برسلامت

ارتقاء مدیریت نظام سلامت و موثر بر سلامت

اعتبار بخشی

ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت

0
سال تاسیس
0
گروه آموزشی
0
تعداد دانشجو
نیمسال نیمسال اول نیمسال دوم
مدت آموزش 17 هفته 17 هفته
شروع و پایان آموزشی

شنبه 98/06/23 لغایت

چهارشنبه 98/10/18

دوشنبه 98/11/14 لغایت

دوشنبه 99/03/26

حذف و اضافه

دوشنبه  98/07/01 لغایت

یکشنبه 98/07/07

دوشنبه 98/11/14 لغایت

دوشنبه 98/11/28

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان

نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان

نیمسال تحصیلی

فرجه امتحانات

5 روز

5 روز

تاریخ امتحان ها

سه شنبه 98/10/24 لغایت

سه شنبه 98/11/08

یکشنبه 99/04/01 لغایت

یکشنبه 99/04/15

تعطیلی ها بین دو نیمسال

 5 روز ازتاریخ جمعه  09‏/11‏/98

لغایت یک شنبه 98/11/13

دوشنبه 16‏/04‏/99 تا

شروع سال تحصیلی 1399-1400

 انتخاب واحد شنبه 98/06/16  لغایت  06/22‏/98 یک شنبه 11/06‏/98  لغایت  13‏/11‏/98

 

نوبت دهی

سامانه نوبت دهی اینترنتی

وارد شوید

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال، علم سنجی، منابع کتابخانه ها

وارد شوید

همایش ها

همایش ها و سمینارهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وارد شوید

میز خدمات الکترونیکی

تکریم جامعه پزشکی، تضمین حقوق بیمار، بهداشت

وارد شوید