معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده شکل گرفته است که افق حرکتی آن تربيت دانش آموختگان خبره و كارآمد، متناسب با نياز جامعه به منظور توسعه جامع سلامت تا حد مطلوب مي‌باشد. این دفتر با تشکیل چهار کمیته با عناوین کمیته توانمندسازی و مدیریت مبتنی بر برنامه، کمیته دانشجویی، کمیته پایش و ارزشیابی و کمیته آموزش مجازی در تلاش است تا با استفاده حداکثری از مشارکت اعضاء هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشکده و نیز همسو با سیاست های مرکز توسعه آموزش دانشگاه موجبات ارتقاء کیفی سطح آموزشی دانشکده را فراهم آورد. اهم وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:

همکاری در تدوین و به روزرسانی برنامه جامع علمی دانشکده
  همکاری در ارتقاء توانمندی های اعضا هیات علمی در جنبه های مختلف آموزش از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی
  ایجاد و اجرای فرایند مناسب جهت به روزرسانی پویای طرح درس و دوره در سطح دانشکده
   همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضاء هیات علمی، گروه های آموزشی و فرایندهای آموزشی دانشکده
 توسعه آموزش مجازی
استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در خصوص آموزش در قالب کمیته مشورتی دانشجویی

همکاری فعال با شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده