معرفی ریاست دانشکده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جناب آقای  دکتر محمد  صفريان

 رشته تحصيلي: تغذيه باليني   

    گروه آموزشي: تغذيه       

      مرتبه علمي: دانشیار        

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1393 تاکنون.

عضو هیئت بورد تغذیه کشور

آدرس محل كار: مشهد

تلفن محل كار:    38515117(9851+)

آدرس پست الكترونيك: . SafarianM[at]mums.ac.ir