سامانه اعتبار بخشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

    سامانه اعتبار بخشی بین الملل دانشکده بهداشت مشهد

 
 
اعضاء کمیته
           

رئیس دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

مدیر EDO

مدیر امور اداری

مسئول فناوری

اخبار کمیته

- نامه ابلاغ و معرفی اعضاء کمیته.

- اولین صورتجلسه کمیته با موضوعیت شروع ارزیابی و تکمیل شاخص ها با حضور اعضاء کمیته.

- دومین صورت جلسه کمیته با موضوعیت بررسی عملکرد دانشکده با توجه به تعاریف موجود در شاخص های.

دسته بندي شاخص هاي ارزيابي

- شاخص هاي ايندكس A آموزشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس B آموزشی - پژوهشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس C آموزشی - پژوهشی

- شاخص هاي ايندكس D آموزشی

- شاخص هاي ايندكس E دانشجویی

- شاخص هاي ايندكس F آموزشی

- شاخص هاي ايندكس G آموزشی - بین الملل

- شاخص هاي ايندكس H آموزشی - بین الملل - پشتیبانی

جدول زیر شاخه ای شاخص ها

وجود شاخص

شاخص در دست انجام

نبود شاخص

پیشنهاد برای شاخص

   A

    B

          C

        D

         E

           F

           G 

               H

A.2

 

B.4

B.4*

B.4.1

C.1

C.1.1

D.1

D.1*

D.1.1

D.1.2

E.1

E.1*

E.1.1

F.1

F.1.1

F.1.2

F.1.3

F.1.4

F.1.5

F.1.6

G.1

G.1*

G.1.1

G.1.2

H.1

H.1.1

H.1.2

H.1.3

H.1.4

H.1.5

H.1.6

H.1.7

H.1.8

H.1.9

H.1.10

H.1.11

H.1.12

A.3

A.3*

C.2

C.2.1

B.5

B.5.1

E.2

E.2*

A.4

A.4.1

C.4

C.4*

C.4.1

C.4.2

C.4.3

C.4.4

D.2

D.2*

D.2.1

D.2.2

G.2

G.2*

G.2.1

G.2.2

G.2.3

G.2.4

G.2.5

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

B.6.4

B.6.1

B.6.1

B.6.1

E.3

E.3.1

E.3.2

E.3.3

A.5

A.5*

F.2

F.2.1

F.2.2

F.2.3

A.7

A.7*

D.3

D.3*

D.3.1

D.3.2

E.4

E.4.1

E.4.2

E.4.3

A.8

A.8.1

A.8.2

A.8.3

A.8.4

A.8.5

A.8.6

A.8.7

A.8.8

A.8.9

A.8.10

A.8.11

A.8.12

A.8.13

A.8.14

A.8.15

A.8.16

A.8.17

A.8.18

   
   

F.3

F.3.1

F.3.2

G.3

G.3.1

G.3.2

G.3.3

G.3.4

   

D.4

D.4*

D.4.1

D.4.2

B.2

B.2*

B.2.1

   

E.5

E.5.1

E.5.2

H.2

H.2.1

H.2.2

H.2.3

   

F.4

F.4.1

       
       

D.5

D.5.1

D.5.2

D.5.3

D.5.4

D.5.5

E.6

E.6.1

E.6.2

   

G.4

G.4.1

G.4.2

G.4.3

           

H.3

H.3.1

H.3.2

           
       

E.7

E.7.1

   
               

H.4

H.4.1

H.4.2

H.4.3

                   
                       
                       
                       

H.5

H.5.1

H.5.2

                       
                       
                       

H.6

H.6.1

H.6.2

H.6.3

H.6.4

                       
                           
                           
                           
                           

H.7

H.7.1

                           
                           

H.9

H.9.1

H.9.2

H.9.3

                           
                           
                           
                           

H.10

H.10.1